Ἀγαπητοί φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς,

Μέσα στὴ χαρμόσυνη περίοδο τοῦ Πάσχα γίναμε ἀποδέκτες τῆς ἀπέραντης ἀγάπης σας, ἡ ὁποία μᾶς στηρίζει καὶ μᾶς δίνει κουράγιο νὰ συνεχίσουμε τὸν εὐλογημένο ἀγῶνα τῆς διακονίας τῶν ἀφρικανῶν ἀδελφῶν μας.

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα ἀπὸ πολὺ κόπο ἔφτασε τὸ πολυπόθητο κοντέινερ ποὺ μᾶς ἀποστείλατε τὸν περασμένο Δεκέμβριο. Ἡ ἄφιξή του σκόρπισε χαρὰ σὲ ἐκατοντάδες ἀνθρώπους ποὺ ἦταν παρόντες. Πρώτοι ἀποδέκτες τῆς ἀγάπης σας ἦταν τὰ μικρὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα ἔλαβαν τὰ πρῶτα ρούχα, παιχνίδια καὶ ποδήλατα ποὺ βγῆκαν ἀπὸ τὸ κοντέινερ. Τὰ ματάκια τους λαμπύριζαν σὰν τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ προσπαθώντας νὰ ἐκφράσουν τὴν εὐγνωμοσύνη τους γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ αὐτὴ τὴ μακρινὴ χῶρα ποὺ δὲν τοὺς ξεχνάνε ποτέ.

Ἡ ἄφιξη αὐτοῦ τοῦ κοντέινερ εἶναι πολὺ σημαντικὴ γιὰ τὴν ὑποστήριξη ὅλων τῶν τομέων διακονίας τῆς Ἐπισκοπῆς, μὲ κυριότερο τὸν ἐξοπλισμὸ τῆς κλινικῆς μας μὲ ἰατρικὰ μηχανήματα, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπεκτείνουν τὸ εὖρος τῶν προσφερόμενων ὑπηρεσιῶν πρὸς τοὺς ἀσθενείς. Ἐπίσης, τὰ ἐκκλησιαστικὰ εἴδη, τὰ λειτουργικὰ καὶ πατερικὰ βιβλία θὰ ἐνισχύσουν τὸ κομμάτι τῆς λειτουργικῆς ζωῆς καὶ τῆς κατήχησης σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Ἐπισκοπῆς.

Ανέγερση του Ι.Ν. Αγίας Τριάδος, δωρεάς της Αδελφότητάς μας

Ἡ συμμετοχή σας, ὅμως, στὸν ἀγῶνα μας δὲν σταματᾶ ἐδώ. Ὡς ἐκφραστὲς τῆς γνήσιας χριστιανικῆς ἀγάπης δὲν περιορίζεστε μονάχα σὲ ἐνθαρρυντικὰ λόγια, ἀλλὰ πρωτοστατεῖτε σὲ φιλανθρωπικὰ ἔργα σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀφρική. Μὲ τὴ βοήθειά τῆς Ἀδελφότητάς σας διανοίχθηκαν δύο γεωτρήσεις στὴν περιοχὴ τῆς Ἰρίνγκα. Ἡ πρώτη στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρνάβα στὸ χωριὸ Οὐέντα, ὅπου κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἁγιασμοῦ γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν συγκεντρώθηκαν ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ. Τὸ πολυπόθητο νεράκι βρέθηκε ἄφθονο σὲ βάθος 100 μέτρων καὶ τὰ παιδιὰ ἦταν τὰ πρώτα ποὺ γεύθηκαν τὴ μεγάλη αὐτὴ εὐλογία, ἐνῶ ὁ πρόεδρος τοῦ χωριοῦ συνεχάρη τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὸ πρωτοποριακὸ αὐτὸ ἔργο, καθὼς στὴν περιοχὴ δὲν ὑπάρχει ἄλλη γεώτρηση, ποὺ να ἐξυπηρετεῖ τὶς ἀνάγκες τῶν κατοίκων.

Ἡ δεύτερη γεώτρηση πραγματοποιήθηκε στὸ χῶρο τοῦ Ἱεραποστολικοῦ μας Κέντρου στὸ Κινταμάλι, μὲ σκοπὸ νὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες τοῦ μοναστηριοῦ μας, τὸ ὁποῖο εἶναι ἔτοιμο νὰ φιλοξενήσει τοὺς πρώτους μοναχούς. Ἀπὸ τὴ γεώτρηση αὐτὴ θὰ λαμβάνει νερὸ καὶ ἡ κλινικὴ, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι χώροι τοῦ ἱεραποστολικοῦ κέντρου. Εἶναι ἀδιαμφισβήτητο τὸ γεγονὸς πὼς μὲ τὴ δική σας βοήθεια ἔχουν πραγματοποιηθεῖ δεκάδες τέτοια ἔργα σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς Κεντρικῆς Τανζανίας.

Ἕνα ἄλλο ἔργο ποὺ μόλις ξεκίνησε εἶναι ἡ ἀνέγερση ἑνὸς νέου Ναοῦ στὸ χωριὸ Μλαμπαλάσι τῆς Ἰρίνγκα, ποὺ θὰ ἀφιερωθεῖ στὴν Ἁγία Τριάδα. Το χωριὸ αὐτὸ βρίσκεται στὰ βάθη τῆς ἀφρικανικῆς στέπας καὶ οἱ κάτοικοί του εἶναι ἀμιγῶς ὀρθόδοξοι. Γιὰ τὴν μέχρι τώρα ἐξυπηρέτηση τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τους εἶχαν δημιουργήσει μιὰ χορτοκαλύβα, καμωμένη ἀπὸ ἄχυρα καὶ ξύλα. Ἡ αὔξηση ὅμως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πιστῶν ἐπέβαλε τὴν ἀνάγκη ἀνέγερσης ναοῦ. Τὸ αἴτημα τῶν κατοίκων ἀναβαλλόταν λόγω ἔλλειψης πόρων γιὰ τὸ κτίσιμό του. Οἱ προσευχὲς τους ὅμως δὲν ἔμειναν ἀναπάντητες. Στὸ κάλεσμά μας γιὰ βοήθεια ἡ ἀνταπόκριση ἦρθε καὶ πάλι ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆ. Ἔτσι λοιπὸν, ἕνας ἀκόμη ναὸς χτίζεται μὲ τὴ δική σας συνδρομή. 

Οἱ ἀνάγκες ὠστόσο, ἀδελφοί μου, δὲν τελειώνουν ποτέ. Στὴν κλινική μας, τὴν ὁποία ἀνελειπῶς κάθε μήνα χρηματοδοτεῖτε, προσέρχονται ἄνθρωποι ἀπὸ ὅλα τὰ χωριὰ τῆς Ἰρίνγκα. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς προέρχονται ἀπὸ ἀπομακρυσμένες περιοχὲς καὶ βαδίζουν πολλὲς ὧρες προκειμένου νὰ συναντήσουν τὸ γιατρὸ καὶ νὰ λάβουν τὰ φάρμακά τους. Ὄραμά μας ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ λειτουργίας τῆς κλινικῆς μας, ἦταν ἡ δημιουργία μίας κινητῆς μονάδας ὑγιείας, ὥστε οἱ γιατροὶ καὶ οἱ νοσηλευτὲς μας νὰ ἐπισκέπτονται, ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, τὰ ἀπομακρυσμένα χωριὰ γιὰ τὴ διενέργεια προληπτικῶν ἐξετάσεων, τὴ διανομὴ φαρμάκων καὶ τὸν ἐμβολιασμὸ μικρῶν καὶ μεγάλων. Πρόκειται γιὰ ἕνα τολμηρὸ ἐγχείρημα, τὸ ὁποῖο ἀπαιτεῖ πολλὰ χρήματα γιὰ τὴν ἀγορὰ αὐτοκινήτου, ἀλλὰ εἶναι μείζονος σημασίας γιὰ τὴν κάλυψη τῶν διαρκῶς αὐξανόμενων ἰατρικῶν ἀναγκῶν τῶν ἀδελφῶν μας. Ἡ ἐπίτευξή του θὰ μᾶς δώσει τὴ δυνατότητα νὰ συνδράμουμε καὶ σὲ ἔκτακτα περιστατικά, μὲ σκοπὸ νὰ σωθοῦν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες ἀνθρώπινες ζωές.

Τὸ ποιμαντικὸ, κατηχητικὸ καὶ λατρευτικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας συνεχίζεται μὲ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον. Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ τρέχουν ἀπὸ ἐνορία σὲ ἐνορία καὶ ἀπὸ σχολεῖο σὲ σχολεῖο, γιὰ νὰ κηρύξουν τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ μεταλαμπαδεύσουν τὴ φλόγα τῆς όρθόδοξης πίστης σὲ κάθε ψυχὴ ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ γνωρίσει καὶ νὰ βιώσει τὴν ἀλήθεια τῆς ὀρθοδοξίας.

Σὲ προηγούμενη ἐπικοινωνία μας, ἀναφερθήκαμε σὲ ἕνα νέο ἱεραποστολικὸ ξεκίνημα στὴ νότια Τανζανία, στὶς πόλεις Μπέγια καὶ Μακαμπάκο, στὰ σύνορα μὲ τὸ Μαλάουι καὶ τὴ Ζάμπια. Στὶς περιοχὲς αὐτὲς συγκροτήθηκαν ὀρθόδοξες κοιτίδες καὶ ἐντεταλμένος κληρικὸς τῆς Ἐπισκοπῆς μεταβαίνει ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν. Ἡ σταδιακὴ αὔξηση τοῦ ἐκεῖ ποιμνίου ἀπαιτεῖ τὴν ἐξεύρεση πόρων γιὰ τὴν ἀνέγερση ναῶν στὶς πόλεις αὐτὲς. Πρόκειται γιὰ δύο μεγάλα ἔργα, τὰ ὁποῖα μόνοι μας δὲν μποροῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε. Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ προσβλέπουμε στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ στὴ δική σας συνδρομή, ποὺ ποτὲ ἕως τώρα δὲν μᾶς ἐγκατέλειψε.

Ταπεινὰ εὐχόμαστε, ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος νὰ εὐλογεῖ τὶς οἰκογένειές σας καὶ τὰ ἔργα σας.

† Ὁ  Ἀρούσας  Ἀγαθόνικος

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων