Η διοίκηση

Η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής είναι φιλανθρωπικό σωματείο. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Ν.Δ. 1111/1972 και τις ειδικότερες πρόνοιες του Καταστατικού της.

Το ανώτατο όργανο της Αδελφότητας είναι η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών, που συνεδριάζει τακτικά δύο φορές τον χρόνο, εκλέγει και εποπτεύει τα διοικητικά όργανα, ψηφίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό κάθε οικονομικής χρήσης, τροποποιεί το καταστατικό, εγκρίνει την αποδοχή ή αποποίηση κοινωφελών περιουσιών και γενικώς αποφασίζει για κάθε σοβαρό θέμα.

Ως Τακτικό Μέλος μπορεί να εγγραφεί μετά από αίτησή του που συνυπογράφεται από δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου, κάθε Χριστιανός Ορθόδοξος, κληρικός ή λαϊκός, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση κάθε τρία χρόνια εκλέγει από τα μέλη της το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα μέλη και ασκεί τη διοίκηση της Αδελφότητας, διαχειρίζεται τα έσοδα, αποφασίζει για την κατανομή των χρημάτων που δωρίζουν οι φίλοι της Ιεραποστολής στα διάφορα ιεραποστολικά κλιμάκια και για την χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων και έργων στις χώρες της Ιεραποστολής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την τριετία 2018-2021 αποτελείται από τα εξής μέλη:

  • Πρόεδρος: Χαράλαμπος Μεταλλίδης, επιχειρηματίας
  • Αντιπρόεδρος: Νόστης Ψαρράς, σχεδιαστής
  • Γενική Γραμματέας: Αγγελική Αρναούτη, εκπαιδευτικός
  • Ταμίας: Δημήτριος Σωτήρκος, οικονομολόγος
  • Μέλη:

Η Ελεγκτική Επιτροπή

Ο Νόμος προβλέπει την λειτουργία μιας ανεξάρτητης τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από τακτικά μέλη για τον έλεγχο της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των φιλανθρωπικών σωματείων. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται ταυτόχρονα και για ίση θητεία με το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και ελέγχει με αυστηρά κριτήρια, δίνοντας λόγο απευθείας στην Γενική Συνέλευση.

Η Ελεγκτική Επιτροπή για την τριετία 2018-2021 αποτελείται από τα εξής μέλη:

  • Πρόεδρος: Μαίρη Κίτσου, λογίστρια
  • Μέλος: Γεώργιος Γιαννίκης, θεολόγος
  • Μέλος: Φλώρα Μανακίδου, μέλος ΔΕΠ

Τέλος, σύμφωνα με τον νόμο, η Αδελφότητα ελέγχεται για την οικονομική της διαχείριση από υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θεωρούν τις αποδείξεις είσπραξης, ελέγχουν τα λογιστικά της αρχεία και στοιχεία και εγκρίνουν τις οικονομικές της καταστάσεις.

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων