Πολιτική απορρήτου

Ποιοί είμαστε

Η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής είναι φιλανθρωπικό σωματείο με έδρα την Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μακένζυ Κινγκ 6, που σκοπό έχει την υλική και ηθική στήριξη των Ορθοδόξων ιεραποστόλων σε όλη τη Γη. Στα πλαίσια της επιδίωξης αυτού του σκοπού, η Αδελφότητά μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα των προσώπων που συναλλάσσονται ή επικοινωνούν με αυτήν. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των δεδομένων σας και για αυτό θα θέλαμε με το παρόν έγγραφο να σας ενημερώσουμε για την πολιτική που εφαρμόζουμε κατά την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR).

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Συνδρομητές περιοδικού

Η Αδελφότητά μας αποστέλλει δωρεάν κάθε τρίμηνο το περιοδικό “Εξωτερική Ιεραποστολή” στα πρόσωπα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον προς τούτο. Συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο, το φύλο και την ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και, όπου είναι διαθέσιμα, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την γλώσσα επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά έχουν συλλεγεί στη διάρκεια των δεκαετίων κυκλοφορίας του περιοδικού μας από τους ίδιους τους συνδρομητές ή από τρίτους που θέλησαν να τους εγγράψουν. Οι παραλήπτες που δεν επιθυμούσαν να λαμβάνουν το περιοδικό, μπορούσαν ατελώς να το επιστρέψουν και να διαγραφούν από την βάση δεδομένων μας. Τα δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί πριν από την έναρξη ισχύος του ΓΚΠΔ συνεχίζουμε να τα χρησιμοποιούμε, γιατί η επεξεργασία τους είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος της Αδελφότητάς μας να διατηρήσει το συνδρομητικό της κοινό. Από τις 25 Μαΐου 2018, συλλέγονται δεδομένα που έχουν υποβληθεί μόνο αυτοπροσώπως και συναινετικά από τους συνδρομητές, παλαιούς και νέους, στην βάση της αρχής της πρότερης συγκατάθεσής σας, ενώ τηρείται αρχείο καταγραφής αυτών των συγκαταθέσεων.

Τα δεδομένα τηρούνται σε ασφαλή κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων αποθηκευμένη σε υλικό φορέα στα γραφεία της Αδελφότητάς μας και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μόνο από διαπιστευμένα πρόσωπα. Τα δεδομένα διαγράφονται μετά από την πάροδο δύο ετών από την παύση αποστολής του περιοδικού.

Δωρεές

Η Αδελφότητά μας δέχεται δωρεές αυτοπροσώπως στα γραφεία της, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς και μέσω του ιδρύματος πληρωμών PayPal. Όπου είναι διαθέσιμα, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο, το φύλο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την γλώσσα επικοινωνίας, καθώς επίσης και τον ΑΔΤ ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης, τις γενικές προτιμήσεις σας για την αξιοποίηση των δωρεών σας, καθώς και το ιστορικό των δωρεών σας προς το σωματείο μας.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται, για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών μας, όπως η έκδοση εξατομικευμένων γραμματίων είσπραξης και η υποβολή δηλώσεων φορολογίας δωρεών. Συλλέγονται, όμως, και γιατί είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντός μας να τηρούμε αρχή διαφάνειας και υπευθυνότητας απέναντι στους δωρητές μας, προασπίζοντας το κύρος της Αδελφότητας. Πηγή των δεδομένων είστε αποκλειστικά εσείς.

Τα δεδομένα τηρούνται σε ασφαλή κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων αποθηκευμένη σε υλικό φορέα στα γραφεία της Αδελφότητάς μας και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μόνο από διαπιστευμένα πρόσωπα. Τα δεδομένα διατηρούνται επ’ αόριστον.

Μέλη του Σωματείου

Στα πλαίσια της δράσης της, η Αδελφότητα εισπράττει εισφορές από τα τακτικά και αρωγά μέλη της, μετά από αίτηση που έχουν προηγουμένως υποβάλει. Για τα πρόσωπα αυτά, συλλέγονται αποκλειστικά από τα ίδια το ονοματεπώνυμο, το φύλο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση και η γλώσσα επικοινωνίας, καθώς και το ιστορικό καταβολής των εισφορών τους. Η επεξεργασία γίνεται μετά από συγκατάθεση των μελών για την παρακολούθηση τήρησης των καταστατικών τους υποχρεώσεων.

Τα δεδομένα τηρούνται σε ασφαλή κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων αποθηκευμένη σε υλικό φορέα στα γραφεία της Αδελφότητάς μας και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μόνο από διαπιστευμένα πρόσωπα. Τα δεδομένα διαγράφονται μετά από την πάροδο δύο ετών από την διαγραφή του μέλους.

Μισθωτές

Η Αδελφότητα εκμισθώνει ακίνητα που έχουν καταλειφθεί σε αυτήν για τους σκοπούς της Ιεραποστολής. Για να εξασφαλίσει τα έννομα συμφέροντά της για την είσπραξη των μισθωμάτων, συλλέγει από τα υποκείμενα των δεδομένων και επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την γλώσσα επικοινωνίας των μισθωτών, καθώς και το ιστορικό των πληρωμών τους.

Τα δεδομένα τηρούνται σε ασφαλή κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων αποθηκευμένη σε υλικό φορέα στα γραφεία της Αδελφότητάς μας και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μόνο από διαπιστευμένα πρόσωπα. Τα δεδομένα διαγράφονται μετά από την πάροδο δεκαετίας από την λήξη της μίσθωσης.

Προμηθευτές

Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η Αδελφότητα προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά τρόφιμα για τα ιεραποστολικά κλιμάκια. Από τους προμηθευτές της συλλέγει και επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την γλώσσα επικοινωνίας, καθώς και αριθμούς τραπεζικού λογαριασμού και τον ΑΦΜ και την ΔΟΥ υπαγωγής τους, για να εκπληρώσει τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της (υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων κ.λπ.)

Τα δεδομένα τηρούνται σε ασφαλή κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων αποθηκευμένη σε υλικό φορέα στα γραφεία της Αδελφότητάς μας και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μόνο από διαπιστευμένα πρόσωπα. Τα δεδομένα διαγράφονται μετά την πάροδο εικοσαετίας από την τελευταία συναλλαγή.

Αλληλογραφία

Η Αδελφότητα επικοινωνεί μέσω συμβατικού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους Ορθοδόξους ιεραποστόλους, τους φίλους και δωρητές της Ιεραποστολής και άλλα πρόσωπα. Για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών της αλλά και την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντός της για αποτελεσματική επικοινωνία με το κοινωνικό σύνολο, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο, το φύλο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την γλώσσα επικοινωνίας των αποστολέων ή παραληπτών αλληλογραφίας, καθώς και το ιστορικό αλληλογραφίας (πρωτόκολλο).

Τα δεδομένα τηρούνται σε ασφαλή κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων αποθηκευμένη σε υλικό φορέα στα γραφεία της Αδελφότητάς μας και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μόνο από διαπιστευμένα πρόσωπα. Τα δεδομένα διατηρούνται επ’ αόριστον.

Ενημερωτικό δελτίο

Η Αδελφότητά μας αποστέλλει περιοδικώς ένα ενημερωτικό δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα πρόσωπα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον προς τούτο. Με την συγκατάθεσή σας, συλλέγουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση των εγγραφομένων καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία δόθηκε η συγκατάθεση. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία αποστολής μαζικής αλληλογραφίας Mailchimp, μέσω της οποία γίνεται η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, και διατηρούνται μέχρι να αιτηθείτε την διαγραφή σας.

Φόρμες Επικοινωνίας

Όταν υποβάλετε μία φόρμα επικοινωνίας μέσα από τον ιστότοπό μας, η Αδελφότητά μας θα συλλέξει και θα αποθηκεύσει τα δεδομένα που συμπληρώσατε, καθώς και την IP σας. Τα δεδομένα συλλέγονται με την συγκατάθεση των προσώπων που υποβάλλουν την φόρμα και αποκλειστικό σκοπό την αποτελεσματική μας επικοινωνία μαζί σας. Τα δεδομένα τηρούνται για περίοδο πέντε ετών σε ασφαλή κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων αποθηκευμένη στον διακομιστή του ιστοτόπου και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μόνο από διαπιστευμένα πρόσωπα.

Λογαριασμοί χρηστών

Η Αδελφότητά μας σάς δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε δωρεάν έναν λογαριασμό στον ιστότοπό μας, για να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως είναι το ιστορικό των δωρεών σας. Η υπηρεσία είναι προαιρετική και απαιτεί την συγκατάθεσή σας, γιατί χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies.

Για χρήστες που εγγράφονται, αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου μπορούν επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες. Τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα σε ασφαλή βάση δεδομένων στον διακομιστή μας, μέχρι να ζητήσετε την διαγραφή του λογαριασμού σας.

Αν έχετε λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα πρόχειρο cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και διαγράφεται όταν κλείνετε τον πλοηγό σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται, επειδή είναι τεχνικώς απαραίτητα για να σας παράσχουμε την προαιρετική αυτή υπηρεσία. Αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και μπορείτε να τα διαγράψετε όποτε θέλετε.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο, όπως βίντεο από το YouTube ή έντυπα από το Issuu. Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως αν ο επισκέπτης επισκεπτόταν τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές των υπηρεσιών αυτών και η Αδελφότητά μας δεν έχει καμία πρόσβαση σε αυτά. Για πληροφορίες, καθώς και για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε, απευθυνθείτε στους ιστοτόπους των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται από ειδική διάταξη νόμου. Αν είστε δωρητής και αποφασίσετε να χρηματοδοτήσετε την κατασκευή ενός έργου, μπορεί με την συγκατάθεσή σας να κοινοποιήσουμε το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στον ιεραπόστολο που ανέλαβε την κατασκευή του έργου. Αν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα μοιραστούμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Mailchimp, για να μπορέσουμε να σας στείλουμε το δελτίο με ασφάλεια.

Ποια δικαιώματα έχετε

Έχετε κάθε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας ή να απαιτήσετε την διόρθωση ή την άμεση διαγραφή τους.

  • Για πρόσβαση ή διαγραφή, συμπληρώστε ένα αίτημα.
  • Για διόρθωση, στείλτε μας ένα μήνυμα μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, περιγράφοντας με ακρίβεια την διόρθωση που θέλετε να πραγματοποιηθεί.

Για κάθε πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αρμόδια εποπτική αρχή: η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας

Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής
Μακένζυ Κινγκ 6
546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2310279910

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων