Προτεραιότητα στην εκπαίδευση

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Χριστὸς Ἀνέστη!

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ ἀγάπη ἐπικοινωνῶ μαζί σας, γιὰ νὰ ἐκφράσω γιὰ ἀκόμη μιὰ φορὰ τὴν εὐγνωμοσύνη τῆς καρδιᾶς μου πρὸς τὰ πρόσωπά σας γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι, στὸ μέγα πέλαγος ποὺ ὀνομάζεται Ἱεραποστολὴ τῶν Ἐθνῶν, εἴστε πάντα δίπλα μας συγκυρηναῖοι καὶ συμπαραστάτες, παρακολουθώντας μὲ ἰδιαίτερη στοργὴ καὶ ἀγάπη τὴν ἀναπνοή μας καὶ τὶς ἀνάγκες μας.

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀρούσας καὶ Κεντρικῆς Τανζανίας, τὸν Νοέμβριο τοῦ 2016, κατόπιν στοργικῆς φροντίδας τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου Β΄ γιὰ τὴν διαποίμανση τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Κεντρικῆς Τανζανίας, μέχρι σήμερα, ἡ Ἀδελφότητά Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, πρωτοστάτησε στὴν ἀνέγερση Ἱερῶν Ναῶν, στὴ διάνοιξη γεωτρήσεων, στὴ λειτουργία Ἱατρικοῦ Κέντρου, στὰ συσσίτια τῶν πολυάριθμων ὀρφανῶν μας καὶ σὲ ὅλες τὶς δραστηριότητές μας, κάνοντας πράξη τὴν ἐντολὴ τῆς ἀγάπης ποὺ ὁ Θεῖος Δομῆτορ τῆς Ἐκκλησίας παρέδωσε στὴν ἀνθρωπότητα.

Λέει μιὰ κινέζικη παροιμία: «ἄν κάνεις σχέδια γιὰ ἕνα ἔτος φύτεψε ρύζι. Ἄν κάνεις σχέδια γιὰ δέκα χρόνια φύτεψε δένδρα. Ἄν ὅμως κάνεις σχέδια γιὰ ἑκατὸ χρόνια σπούδασε νέους»! Δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη ἡ διαπαιδαγώγηση τῶν νέων, μάλιστα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει ὅτι: «τὸ νὰ ἐκπαιδεύεις νέους εἶναι ἡ ἐπιστήμη τῶν ἐπιστημῶν»! Στὴν Ἀφρικὴ ἰδιαιτέρως ὅπου ἀκόμη οἱ κοινωνίες δὲν εἶναι ὀργανωμένες, ἀλλὰ καὶ ἔχοντας πρότυπα τὶς Ἀγγλοσαξονικὲς χῶρες ὡς ἀπότοκες τῆς ἀποικιοκρατίας τους, ἡ ἐκπαίδευση τῶν νέων εἶναι ἕνας ἄθλος, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν πρώτη βαθμίδα, τὸ νηπιαγωγεῖο, μέχρι τὸ πτυχίο τοῦ Πανεπιστημίου, ἀπαιτοῦνται τεράστια κονδύλια τὰ ὁποῖα ὅπως καταλαβαίνετε δὲν μποροῦν νὰ διαθέσουν οἱ πτωχοὶ μας ἰθαγενεῖς.

Ἀδελφοί μας ἀπὸ τὴν Αὐστραλία καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἔχουν ἀναλάβει νὰ σπουδάσουν παιδιὰ τῆς Τανζανίας, πληρώνοντας τὰ δίδακτρα κυρίως ὀρφανῶν παιδιῶν, καὶ ἤδη, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀρχίσαμε νὰ δρέπουμε τοὺ πρώτους καρποὺς τῆς προσπάθειάς μας αὐτῆς, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα ἀρχίσαμε αὐτὴ τὴν προσπάθεια. Δεκαεπτὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν Ἐπισκοπή μας ἤδη σπουδάζουν σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης, καὶ μερικὰ ἐξ αυτῶν ἔχουν ἤδη ἀποφοιτήσει καὶ ἔχουν πάρει τὸ πτυχίο τους. Ἡ Ἀδελφότητά σας φυσικά, καὶ σ’ αὐτὸ τὸ θέμα πρωτοστάτησε, ἀφοῦ ὅπως εἶπα καὶ στὴν ἀρχὴ εἴστε συμπαραστάτες μας παντοῦ καὶ πάντοτε.

Μὲ τὸ παρὸν ἄρθρο μου ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω στοὺς ἀδελφούς μας τὴν εὐγνωμοσύνη μου καὶ νὰ γνωστοποιήσω τὴν δραστηριότητά μας αὐτή, ὄχι γιὰ νὰ εἰσπράξω ἔπαινο ἀλλὰ ζητώντας τὴν βοήθεια σας καὶ σ’αὐτὸ τὸ πεδίο. Μὲ 700 ἕως 1000 € κάθε χρόνο, μπορεῖ κάποιος νὰ ἀναλάβει μιὰ ἐκπαιδευτικὴ υἱοθεσία, καὶ νὰ σπουδάσει κάποιο ὀρφανὸ παιδί, ἀγόρι ἤ κορίτσι, ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο μέχρι τὸ Πανεπιστήμιο.

Ὡς γνωστὸν οἱ Ἐπισκοπὲς μας στὴν Ἀφρικὴ δὲν εἶναι ὅπως στὴν Ἑλλάδα, ὅπου ὁ κάθε Ἐπίσκοπος ποιμαίνει μιὰ περιοχὴ ἡ ὁποία συνήθως συμπίπτει μὲ τὰ γεωγραφικὰ ὅρια κάποιου νομοῦ. Ἡ Ἐπισκοπὴ Ἀρούσας καὶ Κεντρικῆς Τανζανίας, συγκεκριμένα περιλαμβάνει μιὰ ἔκταση ἴση μὲ τρεῖς Ἑλλάδες καὶ πληθυσμιακὰ εἴκοσι ἑκατομμύρια κατοίκους! Ἐκτὸς τοῦ ὅτι οἱ ἀποστάσεις εἶναι ἀπέραντες, καταλαβαίνετε ὅτι καὶ οἱ ἀνάγκες εἶναι ἀτελείωτες καὶ τὸ νὰ νοικοκυρέψει κανεὶς τὴν Ἐπισκοπή του ἀπαιτεῖ κόπο, χρόνο καὶ τεράστια ἀποθέματα κουράγιου καὶ οἰκονομικῶν. Πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, βεβαίως, καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Πατριάρχη μας, μᾶς στηρίζουν καὶ μᾶς δυναμώνουν. Ἀλλὰ καὶ ἡ δική σας ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἄγρυπνη συμπαράσταση μᾶς δίνει τὴν δύναμη καὶ τὸ κουράγιο νὰ συνεχίζουμε.

Εὔχομαι ἡ χάρη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ νὰ εὐλογεῖ τὶς ζωές καὶ τὰ ἔργα σας!

✝ Ὁ Ἀρούσας Ἀγαθόνικος

Δείτε περισσότερα