Η πρώτη εκκλησία στο Ανατολικό Κονγκό

«Στερέωσον Κύριε τὴν Ἐκκλησίαν, ἣν ἐκτήσω τῷ τιμίῳ σου αἵματι».

Ὁ κάθε ἕνας μας θὰ μποροῦσε νὰ συμφωνήσει ὅτι ἡ θεμελίωση ἑνὸς ἱεροῦ Ναοῦ εἶναι ἕνα παγκόσμιο γεγονός. Γιατὶ κάθε ἱερὸς Ναὸς ἔρχεται νὰ γίνει τὸ κέντρο τῶν Συνάξεων αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὴ αὐτῶν τῶν μελλοντικῶν Εὐχαριστιακῶν Συνάξεων, οἱ ὁποῖες κατὰ τὴν ἐσχατολογικὴ ἑρμηνεία τους ἀποτελοῦν τὴν βίωση τῆς μελλούσης μακαριότητας, κατὰ δὲ τὴν ὀντολογική τους ὑπόσταση ἀποτελοῦν τὴ σύναξη τῶν πιστῶν μὲ Κέντρο τὸν Μεγάλο Ἀρχιερέα, ὁ ὁποῖος πραγματικῶς ἵσταται ἐν μέσῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καὶ ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὸν νόμιμο ἐκπρόσωπό του, ἤτοι τὸν ἑκάστοτε Ἐπίσκοπο. Ἔτσι ἡ Θεία Εὐχαριστία ἐκφράζει αὐτόματα καὶ τὴν Συνοδικότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ μέσα της ἐμπεριέχει τὴν πλήρη Ἀλήθεια, τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ. Ἡ Σύναξη ἐντὸς τοῦ Ναοῦ μὲ ἁπλά λόγια δὲν εἶναι τοπική, ἀλλὰ παγκόσμια Σύναξη καὶ ἔτσι ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία δὲν ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς οἰκουμενικῆς, ὅπως ἐσφαλμένα ἰσχυρίζεται ἡ Ρωμαικοθολικὴ ἐκκλησιολογία, ἀλλὰ μία πλήρη Ἐκκλησία.

Τονίζουμε ἐπίσης ὅτι ὁ ἑκάστοτε λειτουργὸς ἀποτελεῖ τὸ δοχεῖο μέσῳ τοῦ ὁποίου διοχετεύει ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς τὴν Χάρη Του σὲ ὅλα τὰ Μυστήρια. Ἄρα ἡ πορεία τοῦ ἔργου εἶναι προδιαγεγραμμένη ὡς ἐκ Θεοῦ ἐνεργουμένη καὶ ὄχι ἐξ ἀνθρώπων.

Τὰ γράφουμε βέβαια ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ προσπαθήσουμε νὰ περιγράψουμε ἔστω καὶ στὸ ἐλάχιστο, τὸ μέγεθος ἑνὸς γεγονότος σὰν αὐτοῦ τῆς Θεμελιώσεως ἑνὸς Ἱ. Ναοῦ. Πόσο μάλλον ὅταν πρόκειται για τὸν πρῶτο ἐνοριακὸ Ναὸ σὲ ἕναν τόπο ποὺ μόλις τώρα γνωρίζει ἀπὸ κοντὰ τὴν Ὀθροδοξία καὶ τὴν προσπάθεια θεμελίωσης καὶ ἑδραίωσής της.

Στις 23 του μηνὸς Ὀκτωβρίου θέσαμε τὸν θεμέλιο λίθο στὸν πρῶτο ἐνοριακὸ Ναὸ τῆς Ἐπισκοπῆς μας, μιὰ ποὺ μέχρι τώρα στηρίζουμε καὶ ἐξυπηρετοῦμε τοὺς κατὰ τόπους Ἱεροὺς Ναοὺς τὼν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων, τοὺς ὁποίους ἔχουμε αὐτὴν τὴν στιγμὴ σὲ Κισανγκάνι, Μπούνια καὶ Ἰζίρο. Ἡ Ὀρθοδοξία μας ἔκανε τὸ πρῶτο της μεγάλο βῆμα καὶ τὴν πρώτη ἐπίσημη Ἱεραποστολική της πράξη, θεμελιώνοντας τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Ἄννης καὶ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸ Κισανγκάνι, μέρος τοῦ Ἱεραποστολικοῦ μας Κέντρου, τὸ ὁποῖο εὐελπιστοῦμε ὅτι μὲ τὴν ἀρωγὴ ὅλων σας σύντομα θὰ γίνει πραγματικότητα.

Ὅπως ἔχω πεῖ πολλαπλὲς φορές, στὶς προθέσεις μας εἶναι καὶ αὐτὴ ἡ συστηματοποίηση τῆς φιλανθρωπικῆς μας δράσης, γιὰ τὴν ὁποία δυστυχῶς πρὸς τὸ παρὸν δὲν ὑπάρχει καμία ὑποδομὴ. Θέλουμε νὰ μοιράσουμε λίγο φαγητὸ σὲ ἄπορα παιδιὰ ποὺ περιφέρονται στοὺς δρόμους τῆς πόλης καὶ δὲν ἔχουμε τραπέζι καὶ ὑπόστεγο γιὰ νὰ τοὺς τὸ προσφέρουμε. Θέλουμε νὰ φροντίσουμε, γιὰ κάποιες μέρες ἐνδεχομένως, κάποια ἀσθενὴ παιδιὰ καὶ δὲν ἔχουμε κρεβάτι νὰ τὰ βάλουμε γιὰ νὰ ξαπλώσουν ἔστω καὶ γιὰ μερικὲς ὧρες. Καὶ μιὰ Ἱεραποστολικὴ Ἐπισκοπὴ ἡ ὁποία ἀγνοεῖ τὸν ἀνθρώπινο πόνο δίπλα της, προφανῶς δὲν ἀνταποκρίνεται πλήρως στὸν σκοπό της.

Βέβαια, προτιθέμεθα νὰ οἰκοδομήσουμε πρῶτα τὸν Ἱερό μας Ναό, ὁ ὁποῖος θὰ γίνει τὸ προπύργιο τῆς προσευχῆς καὶ τῆς λατρείας γιὰ τὸν τόπο μας. Καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι τὸ ὁποῖο τὸ ζεῖ ὁ καθένας ποὺ ἔχει ἀσχοληθεῖ λίγο μὲ τὴν Ἱεραποστολὴ ἐδῶ, ὅταν βλέπει γιὰ παράδειγμα τὸν ντόπιο Ἀφρικανὸ νὰ στέκεται εὐλαβικὰ μπροστὰ στὶς εἰκόνες γιὰ μερικὰ δευτερόλεπτα ἕως λεπτά, σιωπηλός, μὲ σκυφτὸ τὸ κεφάλι καὶ τὰ μάτια κλειστά, καὶ νὰ προσεύχεται προτοῦ ἀκουμπήσει τὰ χείλη του μὲ εὐλάβεια πάνω στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἢ τῶν Ἁγίων μας.

Τότε ὁ κάθε ἕνας θὰ μποροῦσε αὐθόρμητα νὰ μονολογήσει:

«Τὸ στερέωμα τῶν ἐπὶ Σοὶ πεποιθότων, στερέωσον Κύριε τὴν Ἐκκλησίαν, ἣν ἐκτήσω τῷ τιμίῳ στου αἵματι». Γιατὶ κάθε δάκρυ τοῦ Ἀφρικανοῦ ἀδελφοῦ ποὺ πέφτει μπροστὰ στὶς εἰκόνες μας ἐκείνη τὴν στιγμή, μέσα στοὺς Ναούς μας, λογιάζεται για ἐμᾶς, σὰν μιὰ σταγόνα αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας ποὺ πέφτει στὴν ταλαίπωρη αὐτὴ γῆ, γιὰ νὰ ἀπαλύνει τὸν πόνο της καὶ γιὰ νὰ παρηγορήσει τὴν ἀγωνία μας.

Θερμὰ λοιπόν εὐχαριστῶ γιὰ μιὰ ἀκόμα φορά, ἐσᾶς ὅλους τοὺς ἀδελφούς μας στὴν Ἀδελφότητα Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς ποὺ ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα μας τὴν ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη, στηρίζετε τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν ἀγωνία μας, ὣστε μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου μας κ.κ. Θεοδώρου Β΄ καὶ χάριν ἰδικήν σας, νὰ ἔχουμε φτάσει στὸ σημεῖο νὰ ξεκινοῦμε αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας, μὲ τὴν ἐκ θεμελίων οἰκονομική στήριξή σας.

π. Πολύκαρπος Διαμαντόπουλος

Δείτε περισσότερα

Αρχιερατικό Συλλείτουργο

Στα πλαίσια εορτασμού των 60 χρόνων από την ίδρυση της Αδελφότητάς μας το 1963, θα τελεστεί αρχιερατικό συλλείτουργο την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων