Αλιείς ανθρώπων

Ἀδελφοί μου, Χριστὸς Ἀνέστη!

Ἐπειδὴ ἀπό τὸν Ἀπόστολο Παῦλο ὑπάρχει ἡ σύσταση «τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον…», θὰ ἤθελα ἐν συντομία νὰ ἀναφέρω μερικὲς ἀπὸ τὶς ταπεινὲς δραστηριότητες τῆς Μητροπόλεως ποὺ πάντοτε εἶναι συνδεδεμένες μὲ περιπέτειες, ἀγῶνες, ἀγωνίες, κόπους, στενοχώριες, προσευχὲς ἀλλὰ καὶ μὲ χαρὲς ποὺ ἔρχονται νὰ μᾶς τονώσουν τὸ φρόνημα καὶ τὸν ἀγώνα.

Οἱ ἱερεῖς μας δὲν ἐπαρκοῦν νὰ καλύψουν ἐφημεριακὰ τὴν κάθε ἐνορία γιὰ αὐτὸ προσπαθοῦμε νὰ ἀποστέλλουμε καὶ σὲ ἄλλες πόλεις καὶ χωριὰ τοὺς ἱερεῖς μας, γιὰ νὰ κατηχήσουν, νὰ βαπτίσουν, νὰ ἐξομολογήσουν καὶ νὰ λειτουργήσουν τοὺς πιστούς, καὶ βεβαίως νὰ ὀργανώσουν ὅσο μποροῦν τὶς ἐνορίες αὐτές. Βεβαίως ἡ κάθε ἱεραποστολικὴ ἐξόρμηση, ἡ ὁποία καὶ προϋποθέτει ἀγάπη καὶ ἱεραποστολικὴ φλόγα, συνδέεται καὶ μὲ πολλὲς δυσκολίες. Οἱ δρόμοι σχεδὸν ἀνύπαρκτοι καὶ οἱ μετακινήσεις τόσο τῶν ἱερέων ὅσο καὶ ἐμοῦ προσωπικῶς πάντοτε ἀποτελοῦν μία περιπέτεια. Ἀκόμη ὅμως καὶ σὲ αὐτὲς τὶς περιπέτειες παραμονεύουν καὶ εὐλογίες. Θὰ πεῖτε καὶ θὰ ρωτήσετε τί εὐλογίες; Κάθε φορά ποὺ θὰ κολλήσουμε μὲ τὸ αὐτοκίνητο ἡ θὰ ὑπάρξει μία βλάβη οἱ ἄνθρωποι τὶς περιοχῆς μετὰ χαρᾶς ἐπιθυμοῦν νὰ μᾶς ἀκούσουν ὁμιλώντας γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ κάποια δυσκολία στὴν πορεία τῆς ἱεραποστολικῆς ἐξόρμησης θὰ γίνει ἀφορμὴ νὰ στήσουμε καὶ μιά καινούργια ἐνορία. Ὅμως γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἀνταποκρινόμαστε καλύτερα στὶς ὑποχρεώσεις μας, μᾶς εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀναγκαῖο ἕνα αὐτοκίνητο τύπου Land Cruiser καὶ μηχανάκια, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἐπισκεπτόμαστε τοὺς ἀδελφοὺς Ἀφρικανοὺς σὲ ὅλα τὰ μέρη.

Βάπτιση στην ύπαιθρο της Κανάγγας

Ἡ Μητρόπολή μας ἔχει περίπου διακόσιες ἐνορίες ἀλλὰ κτισμένους Ναοὺς ἔχουμε μόλις εἴκοσι πέντε. Μὲ τὶς βροχὲς οἱ λειτουργίες στὶς χορτοκαλύβες εἶναι δύσκολες, καθὼς δὲν μποροῦμε νὰ προφυλάξουμε τὰ Ἅγια ἀλλὰ καὶ δὲν ἐπαρκοῦν νὰ καλύψουν τοὺς πιστούς. Γιὰ αὐτὸ παρακαλῶ ὅλους τους ἀδελφοὺς νὰ μᾶς ὑποστηρίξουν καὶ σὲ αὐτὸ τὸ θέμα. Βεβαίως μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀγάπη τῆς Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικής Ἱεραποστολῆς ὁλοκληρώθηκαν δύο Ναοὶ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου στὴν Κανάγκα καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Καμπίντα. Θὰ μνημονεύονται γιὰ πάντα τόσο οἱ δωρητὲς ὅσο καὶ ἡ ἱεραποστολικὴ ἀδελφότητα γιὰ αὐτὲς τὶς μεγάλες εὐεργεσίες. Δόξα τῷ Θεῶ πάντων ἕνεκεν!

Καθημερινή μας μέριμνα εἶναι καὶ ἡ προσφορὰ τροφῶν καὶ φαρμάκων στοὺς συνανθρώπους μας ποὺ εἴτε νοσοῦν εἴτε πεινοῦν. Ἡ καρδιὰ μας χτυπᾶ καὶ μᾶς λέει νὰ βρεθοῦμε στὸ πλάι τους, διότι στὸ πρόσωπό τους βλέπουμε τὸν Χριστό. Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ θὰ πρέπει νὰ συνδράμουμε περισσότερο γιὰ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις, ἰατρικὲς ἐξετάσεις καὶ ἄλλα πολλὰ τὰ ὁποῖα ὅλα γίνονται μὲ τὴν δική σας ἀγάπη.

Ο. Ι. Ναός της Αγίας Τριάδος

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ προχωρήσαμε καὶ σὲ χειροτονίες νέων κληρικῶν ποὺ καλοῦνται νὰ γίνουν νέοι ἱεραπόστολοι ἱερεῖς μεταφέροντας σὲ κάθε μέρος τῆς ἀχανοῦς μητροπόλεώς μας τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ ἀνόθευτο μέσα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ὅμως γιὰ νὰ μποροῦν οἱ κληρικοί μας νὰ ἀφοσιώνονται στὸ ἔργο τῆς ἐκκλησίας, θὰ πρέπει νὰ τοὺς ἐξασφαλίσουμε τὰ πρὸς τὸ ζῆν γιὰ τὶς οἰκογένειές τους, γιὰ νὰ μποροῦν ἀπερίσπαστοι νὰ ἐργάζονται ἱεραποστολικά. Παρακαλοῦμε λοιπὸν καὶ γιὰ αὐτὴν τὴν προσφορὰ ἀγάπης πρὸς τὴν Μητρόπολή μας.

Ἔχουμε τὴν χαρὰ νὰ σᾶς γνωστοποιήσουμε τὴν ἀνέγερση τῆς πρώτης Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὴν Κανάγκα.Οἱ ἐργασίες τῆς πρώτης Μονῆς τῆς Μητροπόλεως Κανάγκας, προχωροῦν μὲ γρήγορους ρυθμοὺς πρὸς τιμὴν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Εἰσοδίων. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς των θέσαμε τὸν θεμέλιο λίθο καὶ εὐθὺς ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες, μὲ τὴν ἀνέγερση τοῦ πρώτου παρεκκλησίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ἑνὸς μικροῦ καμπαναριοῦ καὶ ἑνὸς ὑπαίθριου χώρου για ἀρχονταρίκι.

Τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παισίου ἤδη λειτουργεῖται, ἀφοῦ προηγουμένως τελέσαμε τὰ θυρανοίξια μεταφέροντας στοὺς δοκίμους μοναχοὺς τὶς εὐχὲς καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου τοῦ Β΄, ὁ ὁποῖος καὶ προσεύχεται καὶ χαίρεται, ἀφενὸς γιὰ τὰ πρῶτα μοναστήρια ποὺ δημιουργοῦνται στὸ Πατριαρχεῖο του, καὶ ἀφετέρου γιὰ τοὺς νέους Ἀφρικανοὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν ἐξ ὁλοκλήρου ἀφιέρωση στὸν Θεό.

Διανομή τροφίμων

Οἱ πρῶτοι πέντε δόκιμοι μένουν σὲ δύο δωμάτια ἀπέριττα καὶ μέσα σὲ ἕνα μικρὸ σαλόνι μέχρι τώρα, τελοῦσαν ὅλες τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες. Πλέον μὲ χαρὰ καὶ συγκίνηση προσεύχονται στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου. Καθημερινό τους διακόνημα εἶναι οἱ καλλιέργειες στὰ χωράφια τῆς μονῆς καὶ τὰ πρῶτα ζωντανὰ στὴν μικρὴ φάρμα ποὺ κατασκεύασαν. Οἱ δόκιμοι τοῦ Μοναστηριοῦ παρακαλοῦν καθημερινὰ τὴν Παναγία, νὰ ἀποστείλει δωρητὲς γιὰ νὰ κτισθεῖ ἀφενὸς τὸ καθολικό της Μονῆς πρὸς τιμήν Της καὶ ἀφετέρου νὰ ξεκινήσει καὶ ἡ ἀνέγερση τῶν πρώτων κελλιῶν καὶ τῶν ἄλλων ἀπαραίτητων χώρων, γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία τῆς Μονῆς. Μέχρι τώρα βλέπουν καθημερινὰ σὲ ὅλες τὶς προσπάθειες καὶ σὲ ὅλους τους τομεῖς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, νὰ προηγεῖται τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ, ὁπότε οἱ νέοι Ἀφρικανοὶ δόκιμοι πιστεύουν, ἐλπίζουν καὶ περιμένουν τὸ προϊόν της ἀγάπης πολλῶν ἀδελφῶν, ποὺ θὰ θελήσουν νὰ συνδράμουν στὸ πρῶτο Μοναστήρι τῆς Κανάγκα.

Μὲ αὐτὰ, ἀδελφοί μου, θὰ ἤθελα γιὰ ἄλλη μία φορὰ νὰ σᾶς εὐχαριστήσω καὶ νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ μᾶς ἔχετε στὴν προσευχή σας καὶ στὴν καρδιά σας.

✝ Ὁ Κανάγκας Θεοδόσιος

Δείτε περισσότερα

Ένας ακόμα τόπος μαρτυρίου

«Μετά τη σφαγή 17 αμάχων από την CODECO στο Djugu, τρομοκράτες της ADF σκότωσαν ανελέητα με τη σειρά τους 11 Κονγκολέζους στο

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων