Ἀγαπητοὶ αδελφοί μου,

Ἡ τελευταία περίοδος εἶναι ἀρκετὰ δύσκολη λόγω τῶν διαφόρων θλιβερῶν γεγονότων ποὺ συμβαίνουν, ἰδιαίτερα στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας: τῶν πολλῶν θανάτων, τῆς ἀνασφάλειας, τῆς μετακινήσεως πληθυσμῶν καὶ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση εἶναι δύσκολη, ὅλα ἀκριβαίνουν, ὁ λίγος μισθὸς ποὺ παίρνουν οἱ ἰθαγενεῖς σὲ ντόπιο νόμισμα δὲν ἐπαρκεῖ για νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς κυριώτερες ἀνᾶγκες τους. Τὰ πράγματα ὅλο καὶ δυσκολεύουν.

Εὐτυχῶς ποὺ ἡ ἀγάπη καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἀδελφότητὸς Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς μᾶς ἀπέστειλε τρόφιμα μὲ τὰ δύο τελευταῖα κοντέινερ καὶ ἔτσι μποροῦμε καὶ ἀντιμετωπίζουμε τὶς διατροφικὲς καὶ ἄλλες ἀνάγκες τοῦ οἰκοτροφείου τῆς Θεολογικῆς μας σχολῆς.

Τώρα εὑρισκόμεθα στὴν τελευταία περίοδο τῶν ἐξετάσεων καὶ τέλος τοῦ μηνὸς δίνουμε τὰ πτυχία τῶν νέων ἀποφοίτων μας. Νέοι, ἕτοιμοι γιὰ δράση, μὲ ἐνθουσιασμὸ νὰ πᾶνε στὶς ἐπαρχίες τους, νὰ διακονήσουν τὴν Ἐκκλησία σὰν δάσκαλοι, κατηχηταὶ, ψάλται καὶ, ὅσους ἀπὸ αὐτοὺς θέλει ὁ Θεὸς, ὡς ἱερεῖς.

Εὐλογία τοῦ Θεοῦ φέτος ἦταν ἡ δημιουργία καὶ λειτουργία τῆς ραπτικῆς σχολῆς. Μιὰ νέα προσπάθεια τῆς ἱεραποστολῆς μας. Τριάντα κοπέλες φοιτοῦν ἐντελῶς δωρεὰν σὲ αὐτὴν. Ἡ σχολὴ αὐτὴ βοηθᾶ τὶς γυναῖκες νὰ μάθουν μιὰ ἐργασία καὶ νὰ μπορέσουν μὲ τὶς γνώσεις αὐτὲς ἐργαζόμενες νὰ ἔχουν ἕνα εἰσόδημα και νὰ βοηθοῦν οἰκονομικὰ τὶς οἰκογένειές τους.

Οἱ περιοδείες στὴν ἐπαρχία συνεχίσθηκαν, παρ’ ὅλες τὶς πολλές νέες δυσκολίες ποὺ ἔχουμε. Mbuji-Mayi, Kabinda, Nkanka, Mbaza-Νgungu, Kikwit. Οἱ ποιμαντικὲς περιοδείες στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Κογκὸ βοήθησαν στὸ νὰ παρακολουθήσουμε ἀπὸ κοντὰ τὶς προσπάθειες τῶν ἱερέων μας καὶ τῶν κατηχητῶν, τὶς δυνατότητες καὶ τὰ προβλήματα τῆς ἱεραποστολῆς μας, νὰ χαροῦμε καὶ νὰ προσευχηθοῦμε μαζὶ μὲ τοὺς πιστούς μας καὶ νὰ παρακαλέσουμε τὸν Θεὸ γιὰ νὰ στείλη ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου Του.

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου μας κ. Θεοδώρου ἐτελέσθη ἡ χειροτονία τοῦ καθηγητοῦ τοῦ κρατικοῦ πανεπιστημίου Κινσάσας κ. Φωτίου Kimpabala καὶ ἐτοποθετήθη στὴν πόλη Mbaza-Ngungu, 150 χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν Κινσάσα. Ἤδη ἀπὸ τὴν τοποθέτησὴ του, ἀγωνίζεται νὰ ὁργανώση καλύτερα τὴν ἐνορία καὶ τὴν ἱεραποστολὴ στὴν πόλη αὐτὴ καὶ στὰ γύρω χωριὰ. Ἡ πόλη αὐτὴ εἶναι κεντρικὴ στὴν διαδρομὴ ἀπὸ Κινσάσα πρὸς τὸν Ἀτλαντικὸ ὡκεανό. Ἔχει προοπτικὴ νὰ γίνη κομβικὸ ἱεραποστολικὸ κέντρο στὸ ἄνω Κογκὸ.

Μεγάλη εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ ἡ πρόοδος τῆς Βυζαντινῆς Σχολῆς. Ἤδη οἱ χορωδίες τῶν νέων τῆς πρωτευούσης ἀναδιωργανώθησαν. Χαὶρεσαι νὰ ἀκοῦς νὰ ψάλλουν μὲ πολὺ ἐνθουσιασμὸ καὶ πιστότητα τὰ τροπάρια καὶ τοὺς ὑμνους. Βέβαια ἡ ἔλλειψις μουσικῶν βιβλίων πολύ τοὺς δυσκολεύει…

Μιὰ νέα ἀρχιερατικὴ περιφέρεια δημιουργήθηκε στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Κογκὸ, στὴν πόλη Mweka, μὲ ἀκτίνα δράσεως περισσότερο ἀπὸ πεντακόσια χιλιόμετρα. Ἐκεῖ ποὺ γιὰ νὰ πᾶς μὲ πλοῖο χρειάζεσαι ἕνα μῆνα νὰ ταξιδεύης μέσα στὰ ποτάμια. Ἐτοποθετήθη ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος ὁ αἰδεσιμώτατος ἐφημέριος της Mweka π. Ἀλέξανδρος Minga καὶ μὲ τὴν συνεργασία τῶν ἄλλων τριῶν ἱερέων τῆς περιοχῆς προχωροῦν στὸ ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς. Γιὰ ἐνίσχυση, μὲ ἐντολὴ καὶ εὐλογία τοῦ σεβασμιωτάτου, ἀμέσως μετὰ τὸ Πάσχα ἐστάλη γία ἕνα μῆνα ὁ διάκονός του, π. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐπέβλεψε τὴν συνέχιση τῶν ἐργασιῶν στὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὸ Ilembo, βοήθησε στὴν κατήχηση καὶ στὴν ὀργάνωση σεμιναρίων, νέων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, καὶ ἐπεσκέφθη ἐνορίες.

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου μὲ τὶς συνοδεύουσες αὐτὸν δύο μοναχὲς τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Κοσμᾶ Ἀρναίας, ἀδελφῆς Παρασκευῆς καὶ ἀδελφῆς Ἀκυλίνης, καὶ δύο λαϊκὲς, τῆς κ. Βενετίας καὶ κ. Στέλλας, μᾶς βοήθησαν πολύ. Οἱ δύο, μοναχὴ Παρασκευὴ καὶ κ. Βενετία, ἀσχολήθησαν μὲ τὸ μαγειρεῖο τοῦ οἰκοτροφείου τῆς Θεολογικῆς σχολῆς. Ἡ μοναχὴ Ἀκυλίνα, ἰατρὸς-αἱματολόγος, καὶ ἡ νοσηλεύτρια κ. Στέλλα μὲ τὴν λειτουργία τοῦ ἰατρείου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Διεμορφώθησαν τρία γραφεῖα σὲ ἰατρεῖα καὶ, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς φοιτητὰς, ἐκλήθησαν καὶ ἐξετάσθησαν οἱ πιστοὶ τῆς ἐνορίας τῆς ἁγίας Βαρβάρας καὶ κάτοικοι τῆς περιοχῆς. Σύντομα προσετέθη καὶ ὁ ἰατρὸς ἱερεὺς π. Μιχαὴλ Δανδουλάκης, ὁ ὁποῖος εἶχε ἔλθει για νὰ διδάξη μαθήματα ἰατρικῆς στὴν Θεολογικὴ σχολὴ. Ἔγιναν αἱματολογικὲς καὶ ἄλλες ἐξετάσεις, ἐδόθησαν δωρεὰν φάρμακα καὶ ἰατρικὲς συμβουλὲς. Γύρω στὰ πεντακόσια ἄτομα ἐξετάσθησαν. Ὁ π. Χρυσόστομος ἐδίδαξε στὴν Θεολογικὴ σχολὴ τὰ μαθήματα πού κάθε χρόνο διδάσκει. Οἱ ἐπισκέπτες συνεργάσθηκαν μὲ τὴν κατηχήτρια τῆς Μητροπόλεως κ. Στέλλα Παπαδοπούλου στὸ κατηχητικὸ ἔργο καὶ ἐπισκέφθησαν ἐνορίες.

Μιὰ μεγάλη σταυροφορία πρέπει νὰ ξεκινήση γιὰ τὴν ἀπόκτηση οἰκοπέδου καὶ ναοῦ στὴν γειτονιὰ ὅπου κατοικοῦν οἱ ἀνάπηροι. Αὐτοὶ συνεχίζουν νὰ συγκεντρώνωνται στὸ πεζοδρόμιο τῆς γειτονιᾶς τους, νὰ κάνουν τὶς ἀκολουθίες, τὴν κατήχηση. Ραγίζει ἡ καρδιά σου, ὅταν τοὺς βλέπης ἔτσι συγκεντρωμένους. Τακτικὰ πηγαίνουμε, τοὺς κατηχοῦμε καὶ κάνουμε τὶς ἀκολουθίες. Ὅλοι προσευχόμεθα νὰ βρεθοῦν δωρητὲς νὰ ἀγορασθῆ ἕνα οἰκόπεδο. Ἡ ἐνορία αὐτὴ εἶναι στὸ κέντρο τῆς πρωτευούσης, ὅπου δυστυχῶς εἶναι ἀκριβὰ τὰ οἰκόπεδα.

Μιὰ νέα ὁμάδα σὲ μιὰ ἄλλη συνοικία τῆς Κινσάσας συγκεντρώνονται σὲ ἕνα σπίτι, ψάλλουν καὶ κατηχοῦνται. Μιὰ νέα ἐνορία ἀρχίζει νὰ δημιουργῆται.

Πολλὲς οἱ προσκλήσεις διὰ τὴν ἱεραποστολὴ ἀπὸ διάφορα μέρη τοῦ Κογκὸ. Πολλὲς οἱ δυσκολίες. Εἴμαστε λίγοι, δὲν ἐπαρκοῦμε, παρ’ ὅλο ποὺ ὅλοι οἱ συνεργάτες μας προσπαθοῦν μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις.

Δεηθεῖτε στὸν Κύριόν μας νὰ εὐλογῆ τὴν ἱεραποστολή μας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως