Τανζανία

Η Ορθοδοξία στην Κεντρική Τανζανία

18 Απριλίου 2018

Αποσπάσματα από την ομιλία του Επισκόπου Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθόνικου

«Δίνουμε δωρεάν τα φάρμακα και η Αδελφότητα σας έχει αναλάβει 24.000 ευρώ το χρόνο για αυτά τα φάρμακα της κλινικής»

Λειτουργία Κλινικής στην Ιρίγγα

4 Απριλίου 2018

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μὲ αἰσθήματα ἰδιαζούσης εὐγνωμοσύνης καὶ βαθιᾶς συγκίνησης, σπεύδω νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴ δωρεὰ πρὸς τὴν ταπεινὴ Ἐπισκοπή μου, τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ τῶν 5.000 εὐρώ πρὸς ἐνίσχυση τῆς λειτουργίας τῆς κλινικῆς μας στὸ ἱεραποστολικό μας κέντρο στὸ Κινταμάλι τῆς Ἰρίγκας. Εἶναι γεγονός ἀδιαφιλονίκητο πλέον ὅτι χωρὶς τὴν ἀπὸ τὰ πρῶτα μου βήματα στὴν Ἐπισκοπή μου βοήθεια καὶ ἐν πράγμασιν ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράστασή σας, θὰ ἤταν ἀδύνατο νὰ προχωρήσουμε, διότι οἱ δυσκολίες καὶ οἱ ἀνᾶγκες εἶναι ἀδήριτες.

Σ’ αὐτὴ τὴν ὄμορφη μὰ πάμπτωχη γωνιὰ τῆς γῆς, σὲ κάθε βῆμα μας συναντᾶμε τὸν ἀνθρώπινο πόνο. Οἱ ἄνθρωποι πτωχοὶ ἀλλὰ εὐτυχισμένοι, πάντοτε μὲ ἕνα χαμόγελο στὰ χείλη τους, ζοῦν μὲ ἁπλότητα τὴν σκληρὴ καθημερινότητά τους, μὲ παντελῆ στέρηση τῶν ἀναγκαίων, ἀλλὰ μὲ συνεχῆ τὴν ἐπίκληση τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἕνα θαῦμα νὰ ζήσει κανεὶς μιὰ Θεία Λειτουργία στὴν Ἀφρική. Μὲ πόση προσοχὴ καὶ προσήλωση συμμετέχουν ὅλοι μαζί, ἀκόμη καὶ τὰ μικρὰ παιδιά, στὴν ψαλμωδία καὶ στὴ Θεία Μετάληψη!

Σὲ ὑψόμετρο 1500 μέτρων, στὸ τεράστιο ὀροπέδιο τοῦ Ρίφτ Βάλλεϋ, βρίσκεται ἡ περιοχὴ τῆς Ἰρίγκας, ποὺ θεωρεῖται κατὰ γενικὴ παραδοχή, ἡ πτωχότερη καὶ δυσκολότερη περιοχὴ τῆς Τανζανίας. Τοὺς ἔξι μὲ ὀκτὼ μῆνες τὸν χρόνο ὑπάρχει παντελὴς ξηρασία, μὲ τοὺς ἀνέμους νὰ δέρνουν τὰ γυμνὰ δένδρα καὶ νὰ στεγνώνουν τὸ ἤδη κατάξερο τοπίο.

Σ’ αὐτὴ τὴν δύσκολη περιοχή, ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη γιὰ παροχὴ ἰατρικῆς περίθαλψης στοὺς ἀδελφούς μας. Οἱ ἄνθρωποι ὑποφέρουν ἀπὸ τὸ Ἔιτζ, τὴν ἐλονοσία, τὸν τύφο, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ ἀριθμὸς τῶν ὀρφανῶν παιδιῶν νὰ μεγαλώνει κάθε μέρα.

Μὲ τὶς ταπεινὲς δυνατότητές μας καὶ μὲ δειλὰ-δειλὰ βήματα, ξεκινήσαμε τὴν λειτουργία τῆς Κλινικῆς στὸ Ἱεραποστολικό μας Κέντρο τοῦ Κινταμάλι τῆς Ἰρίγκας, τὴν ὁποία ἀνοικοδόμησε ὁ Θεόδωρος καὶ ἡ Μελπομένη Γεράκη, τακτικά μέλη της Αδελφότητάς σας, καὶ στὴν ὁποίαν πλήθη ἀσθενῶν προσέρχονται πεζῆ ἀπὸ τὶς γύρω περιοχὲς. Ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδεικνύεται ὅτι πρέπει νὰ ὀργανωθεῖ ὑπὸ τὴν μορφὴ πολυκλινικῆς, μὲ διάφορες εἰδικότητες, διότι εἶναι ποικίλες οἱ ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων καὶ ὑποτυπώδης ἡ Ὑγειονομικὴ Μέριμνα τοῦ κράτους. Τὸ κόστος τῆς λειτουργίας τῆς Κλινικῆς μας, αὐτὴ τὴ στιγμή, γιὰ μισθοὺς ἰατρῶν καὶ δωρεὰν φάρμακα, ἀνέρχεται στὸ ποσὸ τῶν 2.000 € τὸν μῆνα. Ὠστόσο ξεκινήσαμε, μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιὰ καὶ τὴν ἐλπίδα στὴν ἀγάπη σας!

Εὐχηθεῖτε, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου νὰ τρέχει, μὲ ἔργα καὶ λόγια ἀληθινῆς ἀγάπης καὶ οἱ καμπάνες τῆς Ὀρθοδοξίας μας νὰ ἠχήσουν σὲ κάθε γωνιὰ τῆς Ἀφρικῆς. Ἀμήν.

†Ὁ Ἀρούσας Ἀγαθόνικος

Γεωτρήσεις στην Κεντρική Τανζανία

8 Νοεμβρίου 2017
«ὅς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ,ἀμὴν λέγω ὑμῖν,οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ» (Ματθ. 10:42).

Στὴν περιοχὴ τοῦ Ἰσημερινοῦ ὅπου ζοῦμε, δὲν ὑπάρχουν τέσσερεις ἐποχὲς ὅπως στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ δύο μεγάλες περίοδοι: ἡ περίοδος τῶν βροχῶν καὶ ἡ περίοδος τῆς ξηρασίας. Συνήθως ἡ ξηρασία διαρκεῖ περισσότερο, μέ ἀποτέλεσμα ἄνθρωποι καὶ ζῶα νὰ ὑποφέρουν. Εἶναι ἑπόμενο ἐδῶ λοιπὸν, τὰ δεδομένα τῆς πατρίδος μας νὰ μὴν ὑπάρχουν. Γιὰ παράδειγμα εἶναι αὐτονόητο στὴν Ἑλλάδα, ὅταν διψάσεις, νὰ ἀνοίξεις τὴν βρύση νὰ πιεῖς καθαρὸ νερὸ καὶ, ὅταν λερωθεῖς ἤ ζεσταθεῖς, νὰ πατήσεις ἕνα μόνο κουμπὶ καὶ νὰ ἔρθει ἄνετα ἄφθονο νερὸ γιὰ νὰ πλυθεῖς… Στὴν πλειονότητα ὅμως τῆς Ἀφρικῆς καὶ ἰδιαιτέρως ἐδῶ στὰ ὀροπέδια τοῦ Ρίφτ Βάλλεϋ, τὴν πάμφτωχη περιοχὴ τῆς Ἰρίγκας τῆς Κεντρικῆς Τανζανίας, ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν «ἀνέφικτα ὄνειρα»!

Εἶναι «ὄνειρο» γιὰ χιλιάδες παιδιὰ νὰ τρέξουν στὸ πηγάδι κοντὰ στὸ χωριό τους γιὰ νὰ πλυθοῦν καὶ νὰ ξεδιψάσουν. Τὸ ὅραμα τῆς ἀπόκτησης συστήματος ὑδρεύσεως μέσα στὰ σπίτια τους φαίνεται τουλάχιστον γιὰ τὰ ἑπόμενα πενήντα χρόνια πολὺ οὐτοπικό!

Μὲ βαθειὰ εὐγνωμοσύνη καὶ συγκίνηση αὐτὴ τὴ στιγμὴ χαράζω αὐτὲς τὶς γραμμές, διότι μὲ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῆς Ἀδελφότητός Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς πραγματοποιήσαμε δύο γεωτρήσεις σὲ δύο κατάξερες περιοχές, ὅπου ὅντως ὑποφέρουν οἱ ἄνθρωποι. Δόξα τῷ Θεῷ, βρήκαμε διαυγὲς καὶ ἄφθονο νερό σὲ βάθος πάνω ἀπὸ 100 μέτρα! Εἶναι πολὺ λυπηρὸ νὰ βλέπεις τὰ ὑγρὰ μάτια καὶ τὰ σκασμένα χείλη τῶν μικρῶν παιδιῶν τώρα στὴν περίοδο τῆς ξηρασίας, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄγρια ζῶα ἀκόμη πῶς ὑποφέρουν. Ἐλέφαντες, ἀντιλόπες καὶ καμηλοπαρδάλεις πλησιάζουν κατοικημένες περιοχὲς νικώντας τὸ αἴσθημα τοῦ φόβου, γιὰ νὰ βροῦν λίγο νεράκι νὰ πιοῦν, διότι καίγονται ἀπὸ τὴν δίψα!


Σ’ αὐτὴ τὴν γωνιὰ τῆς γῆς, ὅπου ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Πατριάρχου μας μᾶς ἔστειλε, ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη γιὰ παροχὴ ἰατρικῆς περίθαλψης στοὺς ἀδελφούς μας. Πολλὲς καὶ παράξενες ἀσθένειες ταλαιπωροῦν τὰ μικρὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ἐνήλικους καὶ προβάλλει ἄμεση ἡ ἀνάγκη ἰατρικῶν κέντρων. Μὲ τὶς ταπεινὲς δυνατότητές μας καὶ μὲ δειλὰ-δειλὰ βήματα, ξεκινήσαμε τὴν λειτουργία μιᾶς κλινικῆς στὸ ἱεραποστολικό μας κέντρο τοῦ Κινταμάλι Ἰρίγκας, ὅπου πλήθη ἀσθενῶν προσέρχονται ἀπὸ τὶς γύρω περιοχὲς. Ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδεικνύεται ὅτι πρέπει νὰ ὀργανωθεῖ ὑπὸ τὴ μορφὴ πολυκλινικῆς, μὲ διάφορες εἰδικότητες, διότι εἶναι ποικίλες οἱ ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων καὶ ὑποτυπώδης ἡ Ὑγειονομικὴ Μέριμνα τοῦ κράτους. Τὸ κόστος τῆς λειτουργίας τῆς Κλινικῆς μας, αὐτὴ τὴ στιγμὴ, ἀνέρχεται στὸ ποσὸ τῶν 2.000 € τὸ μῆνα. Ὠστόσο ξεκινήσαμε μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιὰ καὶ τὴν ἐλπίδα στὴν ἀγάπη σας!

Ὅμως πάντα παροῦσα καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Μιὰ μέρα ποὺ βαφτίζαμε μιὰ ὁμάδα ἀνθρώπων, μεταξύ τους ἦταν καὶ ἕνα κοριτσάκι μὲ κάτι ὀγκώδη σπυριὰ γεμάτα πῦον στὸ κεφαλάκι του, τὰ ὁποῖα, ἀμέσως μετὰ τὴν βάφτιση, ἐξαφανίστηκαν!

Μέσα στὸν Ἰούλιο, ἐπίσης, πραγματοποιήσαμε σεμινάριο ὑποψηφίων κληρικῶν, ἐπιλεγμένων ἐκ τῶν ἤδη ὑπαρχόντων κατηχητῶν μας, προσπαθώντας νὰ τοὺς μεταγγίσουμε τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν Παράδοση τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας καὶ τὴν Ἱερωσύνη. Οἱ πιστοί μας ἔχουν πλήρη ἄγνοια γιὰ τὴν πίστη μας καὶ πρέπει νὰ τοὺς διδάσκουμε καὶ τὰ πλέον αὐτονόητα. Ἐπίσης θέλω νὰ σᾶς πληροφορήσω ὅτι βάλαμε τὸν θεμέλιο λίθο γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὸ χωριὸ Ibongo, ποὺ ἡ Ἀδελφότητά σας μᾶς ἐξασφάλισε, εἰς μνήμην τῆς ἀδελφῆς μας Παρθένας.

Εἶναι πολὺ σπουδαῖο πρᾶγμα, ἡ Ἐκκλησία μας νὰ προσφέρει ἀλήθεια καὶ ἀγάπη στὸν πάσχοντα ἀδελφό μας, ὅπου γῆς!

Δὲν ἤρθαμε νὰ κηρύξουμε Χριστὸ ἀπόμακρο καὶ ἀπαθῆ ἀπὸ τὶς καθημερινὲς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων ποὺ ὑποφέρουν, ἀλλὰ νὰ μαρτυρήσουμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι παρών, δίπλα στὶς ἀνάγκες τῶν ἐλαχίστων παιδιῶν του, ποὺ ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ καλοῦμε ἀδελφούς μας, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς ναρκωνόμαστε αὐτάρεσκα στὶς μακρὲς κατανυκτικὲς ἀκολουθίες μας καὶ τὴν πνευματικὴ «ἀδολεσχία» τῶν κατὰ τ’ ἄλλα ὀρθοδόξων ἐμπειριῶν μας.

Ἡ Ἀφρικὴ χρειάζεται χέρια καὶ καρδιὲς ποὺ νὰ ἀγαποῦν μὲ ἔργα, ὄχι μὲ λόγια καὶ θεωρίες, διότι «ὁ θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι» (Ματθ. 9:37).

Μὲ ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη καὶ ἀγάπη Χριστοῦ
† Ὁ Ἀρούσας Ἀγαθόνικος

Διαβάς εις Τανζανίαν βοήθησον ημίν

Αγαπητοί αδελφοί, σας χαιρετώ,

Ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας από τη μακρινή και με γοργούς ρυθμούς αναπτυσσόμενη Ιεραποστολή της Ανατολικής Τανζανίας για τη συνεχή συμπαράστασή σας στο ιεραποστολικό έργο του Θεού.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής της πρώτης Ορθόδοξης Κλινικής στην πόλη Μορογκόρο της Ανατολικής Τανζανίας και σας αποστέλλω τις πρώτες φωτογραφίες από την πρόοδο των εργασιών. Θέλω να ελπίζω πως, με τη βοήθεια του Θεού, θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Τότε μια νέα «φωλιά» αγάπης και σωτηρίας των μικρών παιδιών θα έχει ανοίξει τις πύλες της, για να προσφέρει τη ζωή στα παιδιά της Τανζανίας. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σας συνεχή συμπαράσταση συνολικά 11 κλινικές θα λειτουργούν στην Τανζανία.

Στην περιοχή του Μορογκόρο έχουμε ιδρύσει ήδη τέσσερις νέες ενορίες με περίπου 2.000 κατηχούμενους, εκ των οποίων 450 ανήκουν στη φυλή των Μασάι. Εκεί είναι που θα χρειασθούμε να κτίσουμε και τέσσερις νέους Ιερούς Ναούς.

Παρακαλούμε τους ευσεβείς αναγνώστες και φίλους της Αδελφότητος και πληροφορούμε ότι το κόστος ανεγέρσεως του κάθε ναού, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σωστή διαχείριση των χρημάτων, ανέρχεται στο ποσό των 25.000 €.

Με ιεραποστολικούς χαιρετισμούς
† Ο Ειρηνουπόλεως Δημήτριος

Καθαρό πόσιμο νερό

Το βόρειο και δυτικό τμήμα της Τανζανίας, που υπάγεται εκκλησιαστικά στην Ι. Μητρόπολη Μουάνζας, έχει γεωγραφική έκταση περίπου 430.000 τ. χιλιόμετρα, περισσότερες από τρεις Ελλάδες. Στο τμήμα αυτό υπάρχουν κάποιοι υδάτινοι πόροι, όπως οι λίμνες Βικτωρία, Μαλάουι, Ρούκουα κ.ά., καθώς και οι ποταμοί Kagera, Ngono, Mara, Simiou κ.λπ. Τα χωριά ή οι πόλεις που γειτνιάζουν με τις πηγές αυτές έχουν πρόσβαση στο νερό, ευκολότερη ή δυσκολότερη, αν και το νερό αυτό δεν είναι απόλυτα καθαρό. Το μεγάλο πρόβλημα όμως εντοπίζεται στις περιοχές εκείνες, που βρίσκονται μακριά από τους φυσικούς υδάτινους πόρους και οι οποίες ταυτόχρονα λόγω της κλιματικής αλλαγής, που έχει επηρεάσει και την αφρικανική ήπειρο, υποφέρουν από ανομβρία.

Εκεί η έλλειψη του νερού είναι παντελής, με τις όποιες συνέπειες αυτό επιφέρει στη ζωή των ανθρώπων. Η μόνη αναψυχή, και όχι λύση στο πρόβλημα, είναι οι περιστασιακές βροχές που γεμίζουν κάποιες λακκούβες, από τις οποίες οι άνθρωποι αντλούν βρόμικο νερό, μολυσμένο με παράσιτα και μικρόβια. Όταν δεν βρέχει καθόλου, η κατάσταση γίνεται τραγική. Έτσι, η ζωή των ανθρώπων που ζουν στην ηπειρωτική χώρα εκτυλίσσεται μέσα σ’ αυτό το μαρτύριο. Δίψα, βρομιά, αρρώστιες, θάνατοι συνθέτουν το σκηνικό αυτού του αδιεξόδου. Πρόκειται για μια ανοιχτή και αιμάσσουσα πληγή, που συγκλονίζει τις καρδιές και τις συνειδήσεις όλων μας.

Στα πλαίσια αυτά, άρχισε εδώ και 3 χρόνια το πρόγραμμα παροχής καθαρού και πόσιμου νερού της Ι. Μητροπόλεως Μουάνζας. Με τη βοήθεια της ορθόδοξης ελληνικής ενορίας του Αγίου Παύλου στο Λος Άντζελες των Η.Π.Α., αποκτήσαμε ένα καινούργιο γεωτρύπανο και άλλα σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό. Ο στόχος ήταν να δώσουμε λύσεις σ’ αυτό το σοβαρό πρόβλημα, που ταλαιπωρεί τον λαό της Τανζανίας. Το προσωπικό του προγράμματος είναι 6 νέοι, που εκπαιδεύτηκαν για το σκοπό αυτό επί 2 μήνες. Επιδιώκουμε άλλα 2 πρόσωπα να μπορέσουν να εκπαιδευτούν σε ανώτερο επίπεδο.

Εάν υπάρχει καταρτισμένο προσωπικό, το μηχάνημα έχει δυνατότητα να ανοίγει 24 πηγάδια τον χρόνο. Έχουμε αποκτήσει άδεια λειτουργίας του γεωτρύπανου για όλη τη χώρα από το κράτος της Τανζανίας και συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Νερού για τις εργαστηριακές εξετάσεις της ποιότητας του νερού των πηγαδιών που ανοίγονται. Στη συνέχεια, αυτά καταγράφονται στο γενικό κατάλογο πηγαδιών του κράτους.

Έχουμε ειλικρινή πόθο για μια δυναμική προσφορά στο θέμα της διάνοιξης πηγαδιών. Δε λείπουν όμως οι δυσκολίες και οι προκλήσεις. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε πληρέστερη εκπαίδευση του προσωπικού μας, καλό προγραμματισμό, συνεχή χρηματοδότηση, καλούς δρόμους για ευχερέστερη πρόσβαση στα χωριά και ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων όπου γίνονται οι εργασίες. Όλα αυτά σημαίνουν καλή συνεργασία με όλους τους φορείς. Έχουμε ανάγκη το κράτος να καταβάλλει προσπάθεια, ώστε να ανοιχτούν δρόμοι σε περιοχές που η πρόσβαση είναι αδύνατη. Όλοι αυτοί και άλλοι παράγοντες διαμορφώνουν και το κόστος ενός πηγαδιού.

Παρ’ όλες τις δυσκολίες, θέλουμε να δώσουμε τη χαρά της παρουσίας καθαρού και πόσιμου νερού σε όσο γίνεται περισσότερες περιοχές. Με αυτό τον τρόπο, παίρνουμε και εμείς τη χαρά της εφαρμογής της εντολής της αγάπης προς τους ελάχιστους αδελφούς μας και επιπλέον δίνουμε την μαρτυρία και το στίγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, που ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο και τον προσεγγίζει λυτρωτικά, ξεκινώντας από τις πιο χειροπιαστές και επείγουσες ανάγκες του.

Μέσα στα 3 αυτά χρόνια έχουν ήδη διανοιχθεί 30 πηγάδια που μπορούν να εξυπηρετούν περίπου 100.000 κατοίκους. Είναι καλό να συνεχίσουμε. Τα μηχανήματα υπάρχουν και μπορούν, και εμείς το θέλουμε. Ευχαριστούμε θερμά αυτούς που μας βοηθούν και αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Ιδιαιτέρως δε, ευχαριστούμε την ενορία του Αγίου Παύλου στο Λος Άντζελες, το κράτος της Τανζανίας, την Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής και άλλους. Με κατανόηση, υπομονή και συνεργασία ελπίζουμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις. Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή. Το καθαρό και πόσιμο νερό είναι περισσότερο απαραίτητο. Είθε να αξιωθούμε να το προσφέρουμε σ’ αυτούς που το έχουν τόση ανάγκη.
† Ο Μουάνζας Ιερώνυμος

Ιεραποστολή και εκπαίδευση στην Αφρική

Η εντολή του Κυρίου Ιησού Χριστού στους Αγίους Αποστόλους Του, και κατ’ επέκταση στην Εκκλησία και σε κάθε χριστιανό ξεχωριστά, υπήρξε σαφής: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱού καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Ματθ. 28:19-20). Η εντολή αυτή αποτελεί την αφετηρία και την οδηγητική γραμμή κάθε ιεραποστολικής προσπάθειας της αποστολικής Εκκλησίας, ανά τους αιώνες. Είναι επίσης σαφές ότι η εντολή του Χριστού αναφέρεται σε μία σχέση διδαχής-μαθητείας μεταξύ των φορέων του ευαγγελικού μηνύματος («πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν»), και των αποδεκτών αυτού του μηνύματος («πάντα τά ἔθνη»).

Η Εκκλησία καλείται να γίνεται ενσαρκωτής και δάσκαλος του μεγάλου, ομολογουμένως, μυστηρίου της ευσέβειας (1 Τιμ. 3:16), και τα έθνη καλούνται να μαθητεύσουν και να μυηθούν στο μυστήριο. Η διαδικασία της διδασκαλίας είναι επίπονη, προϋποθέτει συνθήκες κατάλληλες και ευνοϊκές, κατάθεση αίματος και πνεύματος εκ μέρους των δύο συντελεστών αυτής της μαθησιακής διεργασίας, που μπορεί να είναι μακρά, ισόβια, έως ότου καταλήξει, χάριτι Θεού, στη χριστοκεντρικότητα και τη χριστοείδεια.

Αυτή, συνεπώς, είναι η πεμπτουσία της ιεραποστολής. Ο λόγος, οι δραστηριότητες, τα οράματα του ιεραποστολικού έργου της Εκκλησίας θα πρέπει να διατρέχουν αυτή τη ραχοκοκαλιά του είναι της, να στρέφονται γύρω απ’ αυτόν τον άξονα. Τότε, και μόνο τότε, τα αποτελέσματα θα είναι θεάρεστα και ευεργετικά για το παρόν και το αιώνιο μέλλον των πενομένων σε Αλήθεια και Φως ανθρώπων της οικουμένης.

Στην πορεία της η Εκκλησία κηρύττει, κατηχεί, νουθετεί, ευαγγελίζεται με τον λόγο και την πράξη της, χρησιμοποιώντας μορφές και όρους του κόσμου τούτου, στα οποία προσδίδει νέα διάσταση και βάθος. Οι συνθήκες των διαφόρων λαών προσλαμβάνονται και αξιοποιούνται, ώστε να γίνουν τα εργαλεία της σποράς του Λόγου, του Χριστού. Αυτή η πορεία είναι η αδιάκοπη Ενσάρκωση του Υιού του Θεού στις καρδιές των παιδιών Του.

Στην περίπτωση της Αφρικής, και όχι μόνο, η ιεραποστολική αξίνη καλείται να προχωρήσει αργά και πολύ προσεκτικά, και να δαπανήσει πολύ χρόνο και κόπο στην προετοιμασία του εδάφους που παραλαμβάνει. Χρειάζεται πρώτα να διαμορφώσει πολιτισμό και στη συνέχεια να τον μεταμορφώσει και να τον Χριστοποιήσει. Ο δρόμος προς τον πολιτισμό περνάει διαχρονικά μέσα από την παιδεία. Δε θα ήταν, επομένως, υπερβολή να ισχυριστούμε ότι στην αφρικανική πραγματικότητα η ιεραποστολή προτού κτίσει, οργανώσει και λειτουργήσει μια εκκλησία, θα πρέπει να κτίσει, να οργανώσει και να λειτουργήσει ένα σχολείο.

Ξανά και ξανά, πάνω στο δίδυμο σχολείο-εκκλησία, σε μας επαφίεται και εναπομένει να χτίζουμε τα ιεραποστολικά μας οράματα και τους προσανατολισμούς μας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Ιεραποστολή στην Ανατολική Τανζανία

23 Μάϊου 2017

Αποσπάσματα από την ομιλία του Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως κ. Δημητρίου

«Οι 300 πιστοί που βρήκα στην Τανζανία, σήμερα είναι πάνω από 50.000. Ξέρετε γιατί; Όχι γιατί είμαστε άγιοι και κάνουμε θαύματα, αλλά για την αγάπη»

Ο επίσκοπος της νεοσύστατης τρίτης επισκοπής της Τανζανίας

24 Δεκεμβρίου 2016

Στις 11 Δεκεμβρίου 2016, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος προεξήρχε της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Πατριαρχικό και Καθεδρικό Ναό Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας και κατά τη διάρκεια αυτής τέλεσε τη χειροτονία του νέου Επισκόπου Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθονίκου.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθόνικος (Νικολαΐδης) γεννήθηκε στα Γιαννιτσά το 1964. Είναι Πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλωρίνης και της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1986 είναι μοναχός τής Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω. Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας των Μητροπόλεων Φλωρίνης και Κίτρους, ενώ από το 2004 έως το 2011 διακόνησε σε διάφορα Ιεραποστολικά κλιμάκια της Αφρικής, διατελέσας Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως στην Τανζανία. Το Δεκέμβριο του 2013, μετέβη στην Αλεξάνδρεια, όπου υπηρέτησε ως Σχολάρχης της Πατριαρχικής Σχολής του Αγίου Αθανασίου, ως Κωδικογράφος και Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πατριάρχου. Την 17η Νοεμβρίου 2016 εξελέγη παμψηφεί Επίσκοπος της νεοσύστατης Επισκοπής Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας.

Η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής με συγκίνηση χαιρετίζει την ανάληψη των νέων ιεραποστολικών αγώνων από το Θεοφιλέστατο και του εύχεται να συνεχίσει την πλούσια καρποφορία του προκατόχου του. Άξιος!

Ποιμαντική Επίσκεψη του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στη Μουάνζα

15 Νοεμβρίου 2016

Με τη χάρη και την ευδοκία του Αγίου Θεού, είχαμε την χαρά και την ιδιαίτερη ευλογία, μετά από 8 χρόνια, να υποδεχτούμε και πάλι στην Ι. Μητρόπολη Μουάνζας τον πνευματικό πατέρα των Ορθοδόξων Χριστιανών της Αφρικανικής ηπείρου, από τις 8 έως τις 15 Οκτωβρίου 2016. Η επίσκεψή του αυτή υπήρξε απόλυτα επίκαιρη και η προσφορά του πολυσήμαντη και ανεκτίμητη.

Το πρόγραμμα της περιοδείας του περιελάμβανε κατ΄αρχάς τον εγκαινιασμό του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου, στην πόλη της Μουάνζας, που συνέπεσε ακριβώς με την συμπλήρωση των 12 ετών της Πατριαρχικής του διακονίας. Την Κυριακή, λοιπόν, 9 Οκτωβρίου είχαμε την τελετή των εγκαινίων του Ι. Ναού και την Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε μικρή εορταστική εκδήλωση προς τιμήν του Μακαριωτάτου.

Τις υπόλοιπες 5 ημέρες της παραμονής του κοντά μας, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθεί νευραλγικά σημεία της Ορθόδοξης παρουσίας στην Ι. Μητρόπολη, όπως: 1) Tον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην Geita, 2) Τον Ι. Ναό των Αγίων 12 Αποστόλων, στην Bukoba, 3) Το Γυμνάσιο της Μητροπόλεως «Αριστοτέλης», στην Kayanga, 4) Το Γυμνάσιο «Άγιος Σωσθένης», στο Rubale, 5) Το νοσοκομείο “Ufufuo”, στην Bukoba.

Στις επισκέψεις αυτές ευλόγησε και επαίνεσε τις προσπάθειες της Ι. Μητροπόλεως να συμπαρασταθεί ουσιαστικά στα κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα των κατοίκων των ανωτέρω περιοχών. Ιδιαίτερα δε ευλόγησε το πρόγραμμα διάνοιξης πηγαδιών από το συνεργείο της Μητροπόλεως, έτσι ώστε κάθε περιοχή που βρίσκεται κοντά σε μια Ορθόδοξη εκκλησία να επωφελείται από την παρουσία καθαρού και πόσιμου νερού.

Παράλληλα, ο Μακαριώτατος είχε συναντήσεις με τους τοπικούς άρχοντες, στους οποίους εξέφρασε το ενδιαφέρον και τον αγώνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας για το λαό της Τανζανίας, ανεξαρτήτως φυλής η θρησκεύματος.

Τέλος, στην πόλη της Bukoba, προεξήρξε ιερατικής συνάξεως, στη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε και γνωρίστηκε με όλους τους ιερείς της Μητροπόλεως, τους οποίους με πατρικό λόγο και τρόπο νουθέτησε, παρηγόρησε και ενέπνευσε, ώστε με ελπίδα και όραμα εδραιωμένο στην ακλόνητη πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να συνεχίσουν και να εντατικοποιήσουν το ποιμαντικό, κηρυκτικό και λατρευτικό τους έργο, εν μέσω δυσμενών και αντίξοων συνθηκών, τόσο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, όσο και για το ποίμνιό τους. Τόνισε δε σε όλους την ανάγκη να δίνουν και να αποτελούν καθ’ όλα «μαρτυρία Χριστού» προς κάθε κατεύθυνση, όχι μόνο με τη φιλανθρωπία και τη δοτικότητά τους στους ανθρώπους, αλλά κυρίως με το παράδειγμα του πιστού, συνετού και αφοσιωμένου στο έργο του Κυρίου μας κληρικού, που θα πρέπει να ενσαρκώνουν και να προβάλλουν.

Η επίσκεψη του Μακαριωτάτου συνέπεσε με δύο θλιβερές πραγματικότητες στην περιοχή. Τον ισχυρό σεισμό του Σεπτεμβρίου στην Bukoba (που επεσώρευσε πολλά δεινά στην πόλη), και την πείνα εξαιτίας της ανομβρίας. Ο λόγος του προς τους εμπερίστατους αδελφούς μας υπήρξε στοργικός και συμπονετικός. Πρόσφερε ανακούφιση στους πιστούς, διαβεβαιώνοντάς τους ότι ο Δημιουργός και Πατέρας μας δεν εγκαταλείπει ποτέ τα πλάσματά Του αβοήθητα, ιδιαίτερα όταν αυτά προστρέχουν κοντά Του με εμπιστοσύνη και ελπίδα στην αδιάψευστη υπόσχεσή Του ότι «οι εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού».

Τους υπενθύμισε ότι οι αδελφοί τους Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όπου γης, δεν τους έχουν λησμονήσει, αλλά αντίθετα συμπάσχουν μαζί τους και, πολλές φορές, από το υστέρημά τους προσπαθούν να τους συνδράμουν. Ταυτόχρονα επεσήμανε την υπευθυνότητα και εργατικότητα την οποία και οι ίδιοι θα πρέπει πλέον να επιδείξουν, προκειμένου να κρατηθεί ζωντανό το έργο της τοπικής Εκκλησίας τους, σε επίπεδο πνευματικό και υλικό.

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης κατέδειξε και προέβαλε τη σπουδαιότητα του έργου, που έχει συντελεστεί μέχρι τώρα, και με θερμά λόγια ευχαρίστησε όλους όσοι έχουν ποικιλοτρόπως συμβάλει και συνεχίζουν να συμβάλλουν, ανάμεσά τους και την Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής, ώστε να φωτίζει ακόμα, αυτή η μικρή σπίθα της Ορθοδόξου Πίστεως, τα ποικίλα σκοτάδια αυτού του κομματιού της γης.

Μας υπενθύμισε με τον λόγο και την παρουσία του ότι «τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ γένος ἐσμέν», και ότι Εκείνος «οὐ μακράν ἀπό ἑνός ἐκάστου ἡμῶν ὑπάρχει. Ἐν Αὐτῷ γάρ ζῶμεν καί κινούμεθα καί ἐσμέν». Ότι δεν υπάρχουν προνομιούχοι και μη προνομιούχοι άνθρωποι, αλλά ότι όλοι είμαστε παιδιά Του και κεκλημένοι στη Βασιλεία της Αγάπης Του, αρκεί να ανταποκριθούμε θετικά στο κάλεσμά Του.

Ο Μακαριώτατος μάς άναψε μια λαμπάδα με το Φως του Χριστού που φωτίζει, λαμπρύνει, αγιάζει και ελευθερώνει αυτούς που στενάζουν κάτω από την καταδυναστεία του διαβόλου και των τεχνασμάτων του. Μόνο μέσα σ’ αυτό το Φως, κοντά στο Χριστό και στην Αγία Εκκλησία Του, η ήπειρος της Αφρικής θα αποκτήσει τα αγαθά της πραγματικής ειρήνης και δικαιοσύνης.

Τα παιδιά της Αφρικής έχουν ανάγκη από ελπίδα. Αυτήν την ελπίδα κατόρθωσε να μας δροσίσει και να μας ανανεώσει ο Πατριάρχης μας με την παρουσία του. Γι’ αυτό, ακατάπαυστη είναι η δοξολογία μας προς τον Πανάγιο και Πανάγαθο Θεό μας, του Οποίου το Όνομα ας είναι ευλογημένο στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

† Ο Μουάνζας Ιερώνυμος

Τα αποστολικά διαμάντια στη χώρα των διαμαντιών

8 Οκτωβρίου 2016

Ένα από τα ουσιαστικότερα και δυσκολότερα επιτεύγματα της ιεραποστολικής δραστηριότητας είναι η μεταφορά και μετάδοση των ιερών κειμένων, αλλά και της καθημερινής προσευχητικής πρακτικής της Εκκλησίας, σε γλώσσα εύληπτη και κατανοητή από τους εκάστοτε ευαγγελισθέντες ή διαρκώς αναβαθμιζόμενους ευαγγελικά λαούς.

Η γλώσσα αποτελούσε και αποτελεί το όχημα, μέσω του οποίου η γνώση, η πίστη και η αγάπη για το Δημιουργό και Λυτρωτή Θεό μπορούν να φυτευτούν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, που κλήθηκε από το Άγιο Πνεύμα να γίνει «καινή κτίση».

Είναι δε πάγια τακτική της Ορθοδόξου Αποστολικής Εκκλησίας να απευθύνεται στους εκτός Χριστού διαβιούντες λαούς και να τους προσκαλεί στη ζώσα και σώζουσα πίστη, προσλαμβάνοντας και αξιοποιώντας τα λεκτικά σχήματα και γενικά το γλωσσικό υπόβαθρο των λαών αυτών.

mw2

Στην προσπάθειά της αυτή η Εκκλησία έρχεται αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων, διλημμάτων και, πολλές φορές, αδιεξόδων. Στην πλειονότητά τους, γλώσσες φτωχές, περιγραφικές, αδύναμες να αποδώσουν νοηματικό πλούτο και βάθος και χωρίς ποικιλία στην έκφραση, καλούνται να γίνουν φορείς του μηνύματος της σωτηρίας και της θέωσης εν Χριστώ Ιησού.

Εκεί εντοπίζεται κυρίως ο αγώνας και η αγωνία κάθε ιεραποστολικού ανοίγματος: Πώς ο ανυπέρβλητος πλούτος της εκκλησιαστικής εμπειρίας θα μπορέσει να γίνει απόκτημα, ήθος και έθος ζωής των «ἐν χώρᾳ μακρᾷ καί ξένῳ τῷ τρόπῳ διαγόντων» παιδιών του Θεού, χωρίς να απολεσθούν ή να προδοθούν τα ουσιώδη γνωρίσματα αυτής της εμπειρίας;

Αν μάλιστα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο χωροχρόνο της αφρικανικής ηπείρου, θα διαπιστώσουμε με οδύνη και οξύ προβληματισμό, ότι, παράλληλα με τη σκοτοδίνη που προκαλεί η πανσπερμία των γλωσσών που ούτως ή άλλως είναι τραγικά φτωχές εκφραστικά, συνυπάρχει ένα ακόμη αδιέξοδο: η επιδερμική έως ανύπαρκτη σχέση των Αφρικανών με το βιβλίο κάθε είδους.

mw1

Πώς λοιπόν ο πιστός και βαπτισμένος χριστιανός στην Αφρική θα μυηθεί στα θαυμάσια μυστήρια της Θείας Αποκάλυψης, όταν δεν έχει βιβλία στην γλώσσα του, ή κι αν έχει, δεν διαβάζει; Αν η μόνη ευκαιρία για εκείνον να πιάσει βιβλίο στα χέρια του και να διαβάσει από αυτό είναι η ώρα της θείας λατρείας, τότε ακριβώς θα πρέπει η Εκκλησία να τον βοηθήσει να το κάνει. Προσφέροντάς του τα λατρευτικά κείμενα και αναγνώσματα μεταφρασμένα στην γλώσσα που κατανοεί, τον παρακινεί και τον στηρίζει στο να εισέλθει στο κλίμα του θελήματος του Θεού.

Χώρες με μεγάλο φυσικό πλούτο αλλά ταυτόχρονα υπερβολικά φτωχές. Όχι με την έννοια που ο κόσμος δίνει στην φτώχεια, αλλά με την έννοια την οντολογική και πνευματική. Τόποι με κρυμμένους «θησαυρούς» στα σπλάγχνα τους, αλλά πενόμενοι σε Αλήθεια και επίγνωση.

Εκεί η Εκκλησία καλείται να σκύψει ευλαβικά και με υπομονή και επιμονή να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες σποράς του δικού της πολύτιμου και ανεκτίμητου θησαυρού στην άγονη και ακαλλιέργητη αχανή ήπειρο, να την γονιμοποιήσει και να την καταστήσει ικανή να παράγει καρπούς για την αιωνιότητα.

mw3

Εδώ ακριβώς είναι που η Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής στη Θεσσαλονίκη έρχεται, για πολλοστή φορά, να δώσει το «παρών» και να υποστηρίξει δυναμικά το έργο των διακόνων του Ευαγγελίου, χρηματοδοτώντας και κάνοντας πραγματικότητα ένα άπιαστο όνειρο: το “Masomo ya mitume”, την έκδοση των Αποστολικών Αναγνωσμάτων κάθε ημέρας του εκκλησιαστικού έτους, στη γλώσσα των Τανζανών, τα Σουαχίλι, σύμφωνα με την τάξη της Ορθοδόξου λατρευτικής παράδοσης. Έτσι ώστε, κάθε μέρα ένα νέο Αποστολικό Διαμάντι να πλουτίζει την καρδιά και το πνεύμα εκείνων που παροικούν στη χώρα των διαμαντιών. Κάθε μέρα, ένας πνευματικός σπόρος να πέφτει στη γη, έως ότου κάποτε το Πνεύμα τον μεταμορφώσει σε ένα μεγάλο δέντρο, με δυνατά κλαδιά, πλούσιο φύλλωμα και εύχυμους καρπούς, που θα προσφέρει δροσιά, ανάπαυση και τροφή σε πολλούς «κοπιώντας και πεφορτισμένους». Αμήν.

† Ο Μουάνζας Ιερώνυμος