Ἀγαπητοὶ φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς,

Μὲ πολλὴ συγκίνηση καὶ ἄπειρο σεβασμὸ πρὸς τὶς φιλάνθρωπες καρδιές σας χαράζω τὶς γραμμὲς αὐτὲς, προκειμένου νὰ σᾶς ἐνημερώσω γιὰ τὴν πορεία τῶν δραστηριοτήτων στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ἀρούσας καὶ Κεντρικῆς Τανζανίας.

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ προσπαθοῦμε νὰ συνεχίσουμε τὴν ἀνέγερση τοῦ Καθεδρικο Ναο τς Παναγίας μας στ εραποστολικ Κέντρο ρούσας. Ἡ μὴ ὕπαρξη τῶν ἀπαραίτητων οἰκονομικῶν πόρων ἐμποδίζει τὴν ἄμεση ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου, τὸ ὁποῖο θὰ ἑδραιώσει τὴν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν περιοχὴ αὐτή. Οἱ ἐργασίες ἔχουν φτάσει περίπου στὸ μέσον καὶ προσβλέπουμε στὶς εὐγνώμονες καρδιές σας, ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ συνεχίσουμε.

Παράλληλα, στὴν περιοχὴ τῆς Ἰρίνγκα τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο συνεχίζεται μὲ γοργοὺς ρυθμούς. Νέες κοινότητες κάνουν ἔκκληση νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὰ χωριά τους καὶ νὰ τοὺς κατηχήσουμε στὴν ὀρθόδοξη πίστη. Ἐπίσης, νεαρὰ στελέχη τῆς Ἐπισκοπῆς μεταβαίνουν σὲ διάφορα σχολεία προκειμένου νὰ μιλήσουν στοὺς μαθητὲς γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη. Ὡς βοηθήματα στὸ ἔργο τῆς κατήχησης χρησιμοποιούνται διάφορα πατερικὰ κείμενα καὶ βίοι ἁγίων ποὺ μεταφράστηκαν καὶ ἐκδόθηκαν μὲ τὴ συνδρομὴ μοναστηριῶν καὶ φορέων ἀπὸ τὴν Ἐλλάδα.

Στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἰρίνγκα ἤρθαμε ἀντιμέτωποι καὶ μὲ τὸν πρόσφατο πειρασμό τῆς εἰσπήδησης τῶν Ρώσων στὴν Ἀφρική, οἱ ὁποίοι προσπάθησαν νὰ παραπλανήσουν μὲ οἰκονομικὸ δέλεαρ τοὺς όρθόδοξους χριστιανοὺς, δωροδοκώντας τους, προκειμένου νὰ ἀπαρνηθοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Πατριαρχεῖο μας καὶ νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν. Στὶς ἀρχὲς Μαρτίου ἔφτασε στὴν Τανζανία καὶ ἕνας Ρῶσος ἐπίσκοπος, καθηρημένος ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο μας, ἀλλὰ οἱ συνάξεις ποὺ πραγματοποίησε δὲν εἶχαν τὸ προσδοκώμενο γιὰ αὐτοὺς ἀποτέλεσμα. Οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ἑνορίτες παρέμειναν σταθεροὶ καὶ πιστοί στὴν Ἐκκλησία μας, δείχνοντας ἔμπρακτα τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὸν ἄρρηκτο δεσμό τους μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς.

Παρ’ όλη τὴν ὕπαρξη τοῦ προαναφερόμενου πειρασμοῦ τὸ πνευματικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας συνεχίζεται, μὲ τὸ δεύτερο μάλιστα νὰ λαμβάνει νέες διαστάσεις. Μετὰ τὸ εὐχάριστο γεγονὸς τῆς ἀναγνώρισης τῆς κλινικῆς μας στὸ Ἱεραποστολικὸ Κέντρο τοῦ Κινταμάλι, ὡς πιστοποιημένο ἰατρικὸ κέντρο, ἡ κυβέρνηση ζήτησε νὰ ἐπεκτείνουμε τὴν κλινικὴ προσθέτοντας γυναικολογικ κα παιδιατρικ τμήμα. Τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα ποὺ μαστίζει τὴν πάμπτωχη περιοχὴ τὴς Ἰρίνγκα εἶναι ἡ ὀρφάνια. Ἐκατοντάδες παιδιὰ μένουν ὀρφανὰ καὶ ἀπροστάτευτα, ἀφοῦ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ τοκετοῦ πολλὲς μάνες χάνουν τὴ ζωή τους ἐξαιτίας τῶν ἄθλιων συνθηκῶν. Στὰ ἀπομακρυσμένα χωριὰ δὲν ὑπάρχουν ἰατρικὰ κέντρα καὶ οἱ γυναίκες γεννᾶνε στὰ σπίτια τους, ἑνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ μολυσμένο νερὸ ποὺ χρησιμοποεῖται γιὰ τὸν καθαρισμὸ μητέρας καὶ νεογέννητου ἐπιφέρει τὸν θάνατο.

Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς πρῶτες μας ἐπικοινωνίες εἶχα ἀναφερθεῖ στὸ αἴτημα τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ Σασαμάμπο γιὰ τὴ δημιουργία μαιευτικῆς κλινικῆς. Τότε δὲν ἤμασταν σὲ θέση νὰ πραγματοποιήσουμε τὴν ἐπιθυμία τους, ἡ ὁποία ἐκ τῶν πραγμάτων ἦταν μιὰ κραυγὴ ἀγωνίας μὲ σκοπὸ τὴν ἐπιβίωση καὶ τὴν καταπολέμηση τῆς ὀρφάνιας.

Ὅπως ἀντιλαμβάνεστε, ἀδελφοί μου, ἡ ἐπέκταση τῆς κλινικῆς μας εἶναι ἔργο σημαντικὸ καὶ πολυσχιδές. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἀγκαλιάσατε τὴν προσπάθειά μας γιὰ τὴν ἐξασφάλιση ὑγιειονομικῆς περίθαλψης στοὺς ἀναγκεμένους ἀδελφούς μας μὲ τὴ μηνιαία συνεισφορά σας στὰ λειτουργικὰ ἔξοδα τῆς πολυκλινικῆς μας. Εὑρισκόμενοι μπροστὰ στὴ νέα αὐτὴ πρόκληση προσπαθοῦμε νὰ συγκεντρώσουμε τὸ ἀπαραίτητο ποσὸ τῶν 35.000€, ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ συνδράμουμε καὶ σὲ αὐτὴ τὴν ἀνάγκη τῶν ἰθαγενῶν ἀδελφῶν μας. Ἡ δική μας ἐλάχιστη βοήθεια ἀποτελεῖ γιὰ αὐτοὺς σταγόνα ἐλπίδας μέσα στὴν κάμινο τῶν ἀσθενειῶν καὶ τοῦ θανάτου.

Τέλος, ἕνας ἀκόμη στόχος μας γιὰ τὸ ἔτος 2024 εἶναι ἡ ἀπόκτηση οἰκοπέδου στὴ νέα πρωτεύουσα τῆς Τανζανίας, τὴν Ντοντόμα, προκειμένου νὰ χτίσουμε Να πρς τιμν τς γίας Τριάδος καὶ στὴ συνέχεια ἕνα ἱεραποστολικὸ κέντρο. Ἡ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν πόλη αὐτὴ κρίνεται ἀπαραίτητη. Ἐκεῖ βρίσκονται τὰ μεγαλύτερα πανεπιστήμια τῆς χώρας, ἡ βουλή, διάφορα ὑπουργεῖα καὶ κεντρικὲς κρατικὲς ὑπηρεσίες. Πρὸς τὸ παρὸν μᾶς ἔχει παραχωρηθεῖ μιὰ αἴθουσα στὸ χῶρο τοῦ πανεπιστημίου, ὅπου τελοῦμε κάθε ἐβδομάδα τὴ Θεία Λειτουργία γιὰ τοὺς όρθόδοξους φοιτητὲς που σπουδάζουν ἐκεί. Παράλληλα, μέσω αὐτῆς τῆς προσπάθειας, ἔχει ξεκινήσει νὰ δημιουργεῖται ἕνας μικρὸς πυρήνας κατηχουμένων, οἱ ὁποίοι ἀποτελοῦν τὴν πρώτη ζύμη τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν καρδιὰ τῆς Τανζανίας. Τὸ κόστος ἀγορᾶς ἑνὸς οἰκοπέδου στὴν πρωτεύουσα εἶναι τεράστιο, ὡστόσο στηρίζουμε τὶς ἐλπίδες μας στὴ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ βρεθεῖ τὸ κατάλληλο σημεῖο καὶ οἱ ἀπαραίτητοι πόροι γιὰ τὴν ἀπόκτησή του.

Ἀδελφοί μου, οἱ ἀνάγκες μιᾶς Ἐπισκοπῆς στὴν Ἀφρικὴ δὲν τελειώνουν ποτέ. Νέες προκλήσεις ἀναδύονται καὶ καλούμαστε ὅλοι μας νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν δρόμο ποὺ, διὰ τῶν πραγμάτων, χαράζει ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Εἴμαστε εὐγνώμονες στὴ διαρκὴ συμπαράστασή σας, ἐλπίζοντας στὴ συνέχισή της, καὶ εὐχόμαστε ὁ Δωρεοδότης Κύριος νὰ χαρίζει πλούσια τὴ χάρη Του στὶς οἰκογένειές σας!

Δεχθεῖτε, ἐπίσης, τὶς εὐχές μας γιὰ ἕνα εὐλογημένο καλοκαίρι καὶ καλὸ πνευματικὸ ἀγῶνα!

ρούσας γαθόνικος

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων