Ἀγαπητοί φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς,

Μὲ πολλὴ χαρὰ ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας, θέλοντας νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε γιὰ τὴν πορεία τῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἐπισκοπῆς Ἀρούσας καὶ Κεντρικῆς Τανζανίας.

Ὅπως πολλὲς φορὲς λέγεται ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Ἱεραποστολή, καὶ είδικὰ στὴν Ἀφρική, θυμίζει τὰ πρῶτα ἀποστολικὰ χρόνια τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἄν καὶ οἱ ἐποχὲς καὶ τὰ μέσα ἔχουν ἀλλάξει, στὴ σύγχρονη ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, ὡστόσο ὁ ζῆλος καὶ ἡ δίψα τῶν άνθρώπων τῆς Ἀφρικῆς θυμίζει τὰ πρῶτα ἀγνὰ χρόνια τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Τὸ πιὸ συγκινητικὸ ἀπ᾽ὅλα εἶναι ὅταν μᾶς πλησιάζουν ἄνθρωποι, γιὰ νὰ μᾶς προσκαλέσουν νὰ πᾶμε στὶς περιοχές τους νὰ τοὺς μιλήσουμε γιὰ τὴν Ἁγία Ἐκκλησία μας. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ μᾶς συγκινεῖ ἰδιαιτέρως γιὰ τὸν λόγο ὅτι βλέπει κανεὶς ψηλαφητὰ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἀφρική καὶ αὐτὸ διότι χωρὶς νὰ ἐπιδιώκουμε νὰ κάνουμε προσηλυτισμό, μὲ τὴν ἀπλὴ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὴν πλούσια λατρευτικὴ ζωὴ της, ἕλκονται σὰν ἀπὸ δυνατὸ μαγνήτη νέες κοινότητες στὶς περιοχές τῆς δραστηριότητάς μας.

Σᾶς ἀναφέρουμε μὲ μεγάλη συγκίνηση δύο πρόσφατα παραδείγματα, ποὺ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ βιώσαμε μέσα στὸ ἔτος ποὺ διανύουμε. Τὸ πρῶτο ἀφορᾶ τὴν περιοχή τῆς Ἰρίνγκα, ὅπου ὅπως γνωστόν, πάνω ἀπὸ εἴκοσι χρόνια λειτουργεῖ τὸ Ἱεραποστολικὸ Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας μας ἐκεῖ. Ἔχουν ἤδη ἀνεγερθεῖ ἄνω τῶν σαράντα Ἱερῶν Ναῶν, σχολεῖα καὶ κλινικὲς, ἑνῶ πάντα μὲ τὴ βοήθεια τῆς Ἀδελφότητάς σας ἔχουν διανοιχθεῖ ἄνω τῶν δεκαπέντε (15) γεωτρήσεων, ἐκ τῶν ὁποίων λαμβάνουν καθαρὸ νερὸ δεκάδες χωριὰ στὴν διψασμένη γῆ τῆς διακονίας μας.

Φέτος, λοιπόν, μᾶς ἐπισκέφτηκαν ἀπὸ τὴν Μπέγια, τὸ Μακαμπάκο καὶ το Ντζόμπε, περιοχὲς ποὺ ἀπέχουν ἀπὸ τὴν Ἰρίνγκα ἄνω τῶν τετρακοσίων χιλιομέτρων, τρεῖς ὀμάδες ἀνθρώπων, γιὰ νὰ μᾶς προσκαλέσουν νὰ πᾶμε νὰ τοὺς κατηχήσουμε, γιὰ νὰ βαπτιστοῦν ὀρθόδοξοι. Ἔτσι, μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου μας κ.κ. Θεοδώρου Β´, ἀγοράσαμε δύο οἰκόπεδα, ὅπου σκοπεύουμε νὰ χτίσουμε δύο Ἱεροὺς Ναοὺς γιὰ τὶς νέες κοινότητες ποὺ ὁ Θεὸς μᾶς χάρισε, ἐλπίζοντας ὅτι ἡ ἀγάπη σας καὶ σὲ αὐτὸ το σημεῖο θα φανεῖ ἀρωγός.

Τὸ δεύτερο γεγονὸς ἀφορᾶ στὴν περιοχὴ τῆς Σινγκίντα, μιὰ πόλη ἡ ὁποία βρίσκεται πεντακόσια χιλιόμετρα μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἀρούσα, πρὸς τὰ δυτικὰ τῆς Τανζανίας. Ἀπὸ ἐκεῖ λοιπὸν μᾶς ἐπισκέφθηκαν στὴν Ἀρούσα μιὰ ὁμάδα τριάντα ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ζήτησαν νὰ πᾶμε νὰ τοὺς κατηχήσουμε. Καὶ ὄντως τοὺς ἐπισκεφτήκαμε, ἐτελέσαμε ὑπαίθρια Θεία Λειτουργία, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν περιοχή τους, τοὺς κατηχήσαμε καὶ ἀγοράσαμε ἕνα οἰκόπεδο ὅπου ξεκινήσαμε τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀγίου Νεκταρίου. Εἶναι θαυμαστὸ τὸ γεγονός ὅτι ὁ Θεός ἀνοίγει νέες πόρτες στὴν Ἀφρική, ἐκεί ὅπου δὲν τὸ περιμένει κανείς, πέρα ἀπὸ ἀνθρώπινους προγραμματισμούς.

Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, δωρεά από τις Σέρρες μέσω της Αδελφότητάς μας

Ἀλλὰ, καὶ γιὰ τὴ στελέχωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἀναδεικνύει ἐργάτες. Ἔτσι, μὲ τὴ χάρη Του, μέσα σὲ αὐτὸ τὸ ἔτος, τέσσερις ἐλπιδοφόροι νέοι προσῆλθαν καὶ ἔλαβαν τὴ χειροτονία στὴν Ἁγία Ἐκκλησία μας. Τὸ θαυμαστὸ μὲ τοὺς νέους αὐτοὺς εἶναι ἡ ὑπακοή τους πρὸς τὸν Ἐπίσκοπο, διότι ὅταν ἐρωτήθηκαν, πρὶν τὴ χειροτονία τους, ἄν δέχονται νὰ ὑπηρετήσουν ὅπου τοὺς στείλει ἡ Ἐκκλησία, ἀκόμα καὶ σὲ ἀπόμακρες περιοχές, αὐτοὶ μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀπάντησαν ὅτι θὰ κάνουν ὑπακοὴ στὸν Ἐπίσκοπό τους.

Με μεγάλη χαρὰ, τέλος, θέλουμε νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε γιὰ τὴν πραγματοποίηση ἑνὸς μεγάλου ὁράματός μας, ποὺ ἀπὸ πολὺ καιρὸ τὸ περιμέναμε. Ἀρχὲς Αὐγούστου, μὲ τὴν εὐχή τοῦ Πατριάρχη μας, ξεκινήσαμε τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας στὴν Ἀρούσα, μέ δωρεά ἀπό τήν Ἀδελφότητά σας. Ἤδη ἔχουν ἀρχίσει οἱ ἐργασίες καὶ εὐελπιστοῦμε ὅτι μὲ τὴ συνδρομή σας σύντομα θὰ διαφανεῖ τὸ σχήμα τοῦ περικαλλοῦς ναοῦ.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ προτρέχει τάχιον ὅλων μας καὶ χαράζει νέες γραμμὲς γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου. Ἐμεῖς ὡς ἀπλοὶ ἐργάτες ἀκολουθοῦμε τὴν πορεία ποὺ ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελῶνος ὑποδεικνύει, παραδιδόμενοι στὴ πρόνοιά Του, καὶ ἐλπίζοντας στὴν ἀγάπη σας, ποὺ ἀπὸ τὰ πρῶτα μας ἱεραποστολικὰ βήματα εἶναι συνεχής. Εὐχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ σᾶς χαρίζει ὑγεία καὶ κάθε ἀγαθό!

ρούσας γαθόνικος

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων