Ιατρείο σωμάτων και ψυχών

Ἀγαπητοὶ φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς,

Μὲ τὴν εὐκαιρια τοῦ παρόντος ἄρθρου, μὲ μεγάλη χαρὰ ἐπικοινωνοῦμε καὶ πάλι μαζί σας προκειμένου νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε γιὰ τὴν πορεία τῶν Ἱεραποστολικῶν μας δραστηριοτήτων στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ἀρούσας καὶ Κεντρικῆς Τανζανίας. Μὲ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση λοιπόν, σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι πρόσφατα, τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας τῆς Τανζανίας ἀναγνώρισε ἐπίσημα τὴ λειτουργία τῆς κλινικῆς καὶ πλέον συγκαταλέγεται ἀνάμεσα στὰ καλύτερα σὲ λειτουργία ἰδιωτικὰ ἰατρικὰ κέντρα τῆς Ἰρίγκα. Μάλιστα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πανδημίας, τὸ κράτος τῆς Τανζανίας ἔκλεισε ὅλες τὶς Κλινικὲς τῆς περιοχῆς καὶ ἄφησε μὀνο τὴν δική μας διότι ἦταν ἡ μόνη ποὺ πληροῦσε τὶς προδιαγραφὲς τοῦ κράτους. Ἡ λειτουργία τῆς κλινικῆς μας στὸ Ἱεραποστολικὸ Κέντρο τῆς Ἰρίγκα ἀποτελεῖ πλέον μιὰ πραγματικὴ ὄαση μέσα στὴν ἀχανὴ ἔρημο τῆς φτώχειας καὶ τῶν ἀσθενειῶν.

Πολλὲς φορὲς κατὰ τὸ παρελθὸν σᾶς ἐνημερώσαμε γιὰ τὶς μολυσματικὲς καὶ μεταδοτικὲς ἀσθένειες ποὺ στοιχίζουν τὴ ζωὴ σὲ χιλιάδες ἀνθρώπους κάθε χρόνο. Εἶναι πρακτικὰ ἀδύνατον νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὶς ἀνάγκες τόσων ἀνθρώπων, ἀλλὰ προσπαθοῦμε, μὲ ἀγάπη καὶ χωρὶς διακρίσεις, νὰ περιθάλψουμε κάθε πονεμένο ἀδελφό μας, ποὺ καταφθάνει στὸ κατώφλι τῆς κλινικῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Γεύμα στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα παιδιών

Ἡ λειτουργία τῆς Κλινικῆς μας, κατὰ κύριο λόγο, ὀφείλεται στὴ δική σας ἀγάπη καὶ συμπαράσταση. Ὅταν, πρὸ πενταετίας, σκεπτόμασταν τὴν προοπτικὴ δημιουργίας μεγάλου ἰατρικοῦ κέντρου δειλιάζαμε μπροστὰ στὸ μεγάλο μηνιαῖο κόστος λειτουργίας του. Καὶ τότε… χτύπησε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ τηλέφωνο καὶ μιὰ γνώριμη φωνὴ ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη μᾶς ἐνθάρρυνε νὰ προχωρήσουμε στὸ δύσκολο αὐτὸ ἐγχείρημα, μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι ἡ Ἀδελφότητα Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς θὰ παρέχει, κάθε μῆνα, τὰ χρήματα γιὰ τὰ ἔξοδα λειτουργίας. Καὶ ἔκτοτε μέχρι σήμερα ἡ Ἀδελφότητά σας φροντίζει ὥστε κάθε μῆνα νὰ ἀποστέλλεται τὸ χρηματικὸ ποσὸ τῶν 2.000€ μὲ τὸ ὁποῖο καλύπτουμε τὰ ἔξοδα λειτουργίας της.

Ἔτσι, ἀδελφοί μου, ἡ ἀγάπη σας δὲν ἄφησε κανένα πλάσμα τοῦ Θεοῦ χωρὶς φάρμακα καὶ ἰατρικὴ φροντίδα. Οἱ ἰατρικές ἀνάγκες, ὅμως, δὲν τελειώνουν ποτέ. Ἡ ἀκτῖνα κάλυψης τῆς Κλινικῆς μας περιλαμβάνει τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἰρίγκα μὲ τὰ δεκάδες φτωχὰ χωριά, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀσθενῶν νὰ αὐξάνεται μὲ γοργοὺς ρυθμούς. Ὑπάρχει λοιπόν, ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη κτιριακῆς ἐπέκτασης τῆς Κλινικῆς μὲ τὴ δημιουργία ἐπιπλέον ἰατρικῶν τμημάτων, ὅπως Ἀκτινολογικὸ καὶ Ὀφθαλμολογικὸ τμῆμα, Ὀδοντιατρεῖο, κλπ, τὸ κόστος τῶν ὁποίων ὅπως καταλαβαίνετε, ξεπερνάει κατὰ πολὺ τὶς οἰκονομικές μας δυνατότητες. Γι’ αὐτὸ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ, κάνουμε ἔκκληση στὶς φιλάνθρωπες καρδιές σας, ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ φέρουμε εἰς πέρας τὸ ἔργο αὐτό, ὁ ἀπαρτισμός τοῦ ὁποίου θὰ ἀναβαθμίσει τὴν ποιότητα τῆς διακονίας τοῦ Ἱεραποστολικοῦ μας Κέντρου πρὸς τοὺς Ἀφρικανοὺς ἀδελφούς μας.

Ανέγερση Ιερού Ναού Αγίων Παντελεήμονος & Αθανασίου

Κατὰ δεύτερο λόγο, θὰ θέλαμε νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε γιὰ μιὰ νέα δραστηριότητα, ποὺ εἶναι τὸ κατασκηνωτικὸ πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιῶν καὶ νέων. Τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν σχολικῶν διακοπῶν, λειτούργησαν στὸ Ἱεραποστολικό μας Κέντρο κατασκηνωτικὲς περίοδοι ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν μὲ τὴ συμμετοχὴ παιδιῶν ἀπὸ διάφορες ἐνορίες τῆς Ἰρίγκα. Τὸ κοινὸ πρόγραμμα, οἱ καθημερινὲς ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ οἱ κατηχητικὲς συνάξεις ἔφεραν τοὺς νέους καὶ τὶς νέες τῆς Ἐπισκοπῆς σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴ λειτουργικὴ ζωή καὶ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Διδάχθηκαν τὴ βυζαντινὴ μουσικὴ, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ψάλλουν στὶς Θεῖες Λειτουργίες καὶ στὶς ἀκολουθίες τῶν ἐνοριῶν τους. Μέσα ἀπὸ τὰ ἁγιολογικὰ μαθήματα γνώρισαν τοὺς βίους μεγάλων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας ὡς παραδείγματα ζωῆς καὶ πίστης καὶ μὲ τὴν ἐνεργὴ συμμετοχὴ στὴν παρασκευὴ καὶ διανομὴ τοῦ καθημερινοῦ συσσιτίου βίωσαν ἐμπράκτως τὴν ἀξία τῆς ἀγάπης καὶ προσφορᾶς πρὸς τὸν συνάνθρωπο.

Τὸ κατασκηνωτικὸ πρόγραμμα, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ πραγματοποιήθηκε στὴν Ἐπισκοπή μας, εἶναι ἡ καλύτερη ἐπένδυση στὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους μας, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ μέλλον καὶ τὴ βάση γιὰ τὴν προώθηση τῆς Ἱεραποστολῆς, ὥστε νὰ διαδίδεται ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς Τανζανίας.

Κλείνοντας, ἀδελφοί μου, τὴ σύντομη ἐπικοινωνία μας, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν ὑποστήριξή σας στὸ ἔργο τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, στὸ ὁποῖο ὁ καθένας μπορεῖ νὰ βοήθησει ἀπὸ τὸ δικό του μετερίζι.

† Ὁ Ἀρούσας Ἀγαθόνικος

Δείτε περισσότερα

Αρχιερατικό Συλλείτουργο

Στα πλαίσια εορτασμού των 60 χρόνων από την ίδρυση της Αδελφότητάς μας το 1963, θα τελεστεί αρχιερατικό συλλείτουργο την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων