Ένα νέο εκπαιδευτήριο

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Παναγάθου Θεοῦ καὶ τὶς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β´ συνεχίζουμε τὸν εὐλογημένο ἀγώνα τῆς διάδοσης τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς προσφορᾶς πρὸς τὸν συνάνθρωπο.

Κατὰ τὸ πρόσφατο χρονικὸ διάστημα ἡ ἀρχοντική σας ἀγάπη μᾶς πρόσφερε δύο νέους ἱεροὺς ναούς. Τὸν Ἅγιο Παρθένιο στὸ χωριὸ Μκόμπε καὶ τὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Παντελεήμονος καὶ Μεγάλου Ἀθανασίου στὴν Καλέγκα τῆς Ἰρίνγκα. Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, τὸν περασμένο Ἰούνιο, τελέσαμε τὰ θυρανοίξια τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Παρθενίου καὶ πλέον λειτουργεῖ ὡς ἐνοριακὸς ναός, ὅπου προστρέχουν οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, οἱ ὁποῖοι ἕνα χρόνο πρὶν γεύθηκαν γιὰ πρώτη φορά, τὴν ἐμπειρία τέλεσης τῆς Θείας Λειτουργίας στὸ χωριό τους, στὴν ταπεινὴ ἀχυροκαλύβα, ποὺ κατασκεύασε ἡ ἀγάπη τους γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία.

Ἐπίσης, μέσα στὴ χαρμόσυνη περίοδο τοῦ Πάσχα, τὴν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου, τελέσαμε τὸν ἁγιασμὸ θεμελίωσης τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Παντελεήμονος καὶ Ἀθανασίου στὸ χωριὸ Καλέγκα. Οἱ ἐργασίες ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ καὶ στὸ ἄμεσο μέλλον θὰ εἶναι ἔτοιμος νὰ παραδοθεῖ πρὸς λειτουργικὴ χρήση. Ὁ ναὸς αὐτὸς βρίσκεται σὲ περίοπτη θέση στὸ κεντρικὸ ὁδικὸ δίκτυο, ποὺ συνδέει τὴν πόλη τῆς Ἰρίνγκα μὲ τὸ μεγάλο ἐθνικὸ πάρκο Ρουάχα. Σ’ ἕνα χωριό, ὅπου ὑπερτεροῦσαν οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ Μουσουλμάνοι, ἡ πρόνοιά σας γιὰ τὴν σπορά τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου ἀνέγειρε ὀρθόδοξο «θυσιαστήριο» γιὰ τὴν ἕως συντελείας τῶν αἰώνων ἑδραίωση τῆς πίστεώς μας. 

Ἀδελφοί μου, ἡ δική σας διαρκὴς ἀγάπη καὶ συμπαράσταση ἐνισχύει τὴν ὀρθόδοξη παρουσία στὴν Κεντρικὴ Τανζανία. Μὲ τὴ στήριξή σας οἱ τομεῖς δράσης τῆς Ἐπισκοπῆς Ἀρούσας ἐξαπλώνονται καὶ στὸ ἀνθρωπιστικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ κομμάτι, δίνοντας ἰδιαίτερη προσοχὴ στὸ εὐαίσθητο γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἀφρική θέμα τῆς ὑγείας. Ἡ κλινικὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Ἱεραποστολικὸ Κέντρο τοῦ Κινταμάλι, ποὺ λειτουργεῖ μὲ τὴ μηνιαία οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῆς Ἀδελφότητός σας, ἔχει καταστεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ τὰ ἰατρικὰ πράγματα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Ἐπανδρωμένη πλέον μὲ ἱκανοποιητικὸ ἀριθμὸ νοσηλευτῶν και ἰατρῶν, ἐξυπηρετεῖ ἐκατοντάδες ἀσθενεῖς, ποὺ καταφθάνουν προκειμένου νὰ ἐξετασθοῦν καὶ νὰ λάβουν τὰ κατάλληλα φάρμακα.

Ἕνα ἀκόμη σοβαρὸ πρόβλημα ποὺ, ἰδιαίτερα κατ’ αὐτὴ τὴν περίοδο, καλούμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε εἶναι ὁ ὑποσιτισμός τῶν κατοίκων τῆς πάμπτωχης περιοχῆς τῆς Ἰρίνγκα. Φέτος οἱ βροχὲς δὲν ἦταν ἐπαρκεῖς καὶ τὰ καλαμπόκια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα κατασκευάζουν τὴν καθημερινή τους τροφή, τὸ οὐγκάλι, δὲν καρποφόρησαν. Ἡ ὑπόλοιπη χρονιὰ προβλέπεται δύσκολη. Μὲ τὶς πενιχρές μας δυνάμεις προσπαθοῦμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὶς συνεχῶς αὐξανόμενες ἀνάγκες τῶν ἰθαγενῶν ἀδελφῶν μας. Σὲ κάθε Θεία Λειτουργία προσφέρουμε συσσίτιο γιὰ ὅλους τοὺς κατοίκους τῶν χωριῶν ποὺ ἐπισκεπτόμαστε, μὲ τὸν ἀριθμὸ νὰ ξεπερνᾶ πολλὲς φορὲς τὰ ἐξακόσια ἄτομα. Ἐπίσης, προκειμένου νὰ καλυφθοῦν μαζικότερα περισσότερες ἀνάγκες, ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, διανέμουμε δέματα τροφίμων σὲ οἰκογένειες τῶν ἀπομακρυσμένων κυρίως χωριῶν, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ἄνθρωπο, ποὺ καταφθάνει στὸ ἱεραποστολικό μας κέντρο.

Παράλληλα, οἱ δράσεις μας ἐπεκτείνονται καὶ στὸν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης. Στὴν Τανζανία, ἀπὸ τὰ πρῶτα σχολικὰ βήματα, ἡ ἐκπαίδευση εἶναι ἐπὶ πληρωμή, γεγονὸς ποὺ ἀποτελεῖ τροχοπέδη γιὰ τὴν ἐγγραφὴ παιδιῶν φτωχῶν οἰκογενειῶν σὲ ὁποιαδήποτε βαθμίδα ἐκπαίδευσης. Μὲ πρωτοβουλία τῆς Ἐπισκοπῆς καὶ μὲ τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς Ἀδελφότητος χορηγοῦνται ἐκπαιδευτικὲς ὑποτροφίες σὲ μαθητὲς καὶ φοιτητὲς γιὰ τὴν συνέχιση καὶ ὁλοκλήρωση τῶν σπουδῶν τους. Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ γεγονός ὅτι ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ παιδιὰ αὐτὰ διαπρέπουν μὲ τὶς ἐπιδόσεις τους στὰ γράμματα.

Ἐπιθυμία ἀνύστακτη εἶναι ἡ διαρκὴς ἐπένδυση στὴ μόρφωση καὶ ἐπαγγελματικὴ κατάρτιση τῶν παιδιῶν μας. Κινούμενοι πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ὁραματιζόμαστε τὴν ἵδρυση τεχνικῆς σχολῆς στὸ νέο πολυδύναμο Ἱεραποστολικὸ μας Κέντρο στὴν πόλη τῆς Ἀρούσας. Ἡ σχολὴ αὐτὴ θὰ παρέχει στοὺς σπουδαστὲς τὶς ἀπαραίτητες γνώσεις καὶ τὴν τεχνογνωσία γιὰ τὴν ἐξάσκηση βιοποριστικῶν ἐπαγγελμάτων τόσο γιὰ ἀγόρια ὅσο καὶ γιὰ κορίτσια.

Πρόκειται γιὰ ἕνα μεγαλόπνοο «ὅραμα», τὸ ὁποῖο προσβλέπει στὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας. Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ τὰ ἀρχιτεκτονικὰ σχέδια, τὰ ὁποῖα ἐκπονήθηκαν ἀφιλοκερδῶς ἀπὸ ἕναν Ἰσπανὸ ἀρχιτέκτονα, φίλο τῆς Ἐπισκοπῆς μας. Ἡ ὑλοποίησή τους ὅμως, ὅπως ἀντιλαμβάνεστε, ξεπερνᾶ τὶς λιγοστές μας δυνάμεις. Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ, ἔχοντας ἀκράδαντη πίστη καὶ ἐλπίδα στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ στὰ δικά σας φιλάνθρωπα αἰσθήματα, κάνουμε ἔκκληση νὰ ὑποστηρίξετε τὴν δημιουργία τῆς σχολῆς, γιὰ νὰ μποροῦν οἱ νέοι μας, οἱ νέοι τῆς Τανζανίας, νὰ ὁραματίζονται καὶ νὰ θέτουν στόχους γιὰ ἕνα ἐλπιδοφόρο μέλλον.

Κλείνοντας, ἀδελφοί μου, αὐτὴ τὴ  σύντομη ἐπικοινωνία μας, θὰ ἤθελα γιὰ ἀκόμη μία φορὰ νὰ ἐκφράσω πρὸς ὅλους σας τὴν ἄπειρη εὐγνωμοσύνη τῆς καρδιᾶς μου καὶ εὔχομαι ο Πανάγαθος Θεός νὰ εὐλογεῖ τὶς ζωὲς ὅλων σας!

Μετ’ εὐχῶν καὶ ἀπείρων εὐχαριστιῶν

† Ὁ Ἀρούσας Ἀγαθόνικος

Δείτε περισσότερα

Η Ορθοδοξία στα νησιά Φίτζι

Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου, οι φίλοι της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής είχαν την ευκαιρία να υποδεχθούν τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας κ.

Ευάρεστος Θεώ γενόμενος ηγαπήθη

Εὐάρεστος Θεῷ γενόμενος ἠγαπήθη Πρόκειται για τον αγαπητό μας αδελφό και πατέρα Βαρνάβα, εφημέριο και πνευματικό πατέρα της αρτισύστατης Ορθοδόξου κοινότητος της