Ανάγκη καταρτισμένων κληρικών στις Ιεραποστολές

Α΄. Ἡ δημιουργία τοπικοῦ κλήρου

Οἱ μεγάλοι Ἱεραπόστολοι τῆς Ὀρθοδοξίας μας Κύριλλος καί Μεθόδιος παλαιότερα καί ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς στά νεότερα χρόνια, μᾶς ἔμαθαν ὅτι γιά νά μπορέσει νά προχωρήσει ἡ Ἱεραποστολή τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά ἔχει τοπικό κλῆρο.

Οἱ ὑπεύθυνοι τῶν Ἱεραποστολικῶν κλιμακίων ὀργανώνουν καί συντονίζουν τό Ἱεραποστολικό ἔργο. Πρώτιστο ἔργο τῶν Ἱεραποστόλων εἶναι νά δημιουργήσουν τοπικό κλῆρο. Οἱ ἱερεῖς ὅμως εἶναι αὐτοί πού συνεχίζουν τό ἔργο τῶν ἱεραποστόλων.

Ἔχει παρατηρηθεῖ, ὅτι, ὅπου γίνει Ἱεραποστολή καί βαπτισθοῦν νέοι χριστιανοί, πρέπει νά τοποθετηθεῖ στήν νέα ἐκκλησιαστική κοινότητα, ποιμένας ἱερεύς. Ὅπου οἱ χριστιανοί βαπτίσθηκαν καί δέν τοποθετήθηκε ἱερεύς, οἰ χριστιανοί διαλύθηκαν καί ἡ κοινότητα αὐτή σκόρπισε.

Τίς λειτουργικές καί πνευματικές ἀνάγκες δέν μπορεῖ νά τίς καλύψει ὁ ἴδιος ὁ Ἱεραπόστολος, πρέπει νά στείλει τοπικό ἰθαγενή ἱερέα.

Β΄. Καταρτισμένος κλῆρος

Οἱ κληρικοί πού θά διακονήσουν τίς νέες ἱεραποστολικές Ἐνορίες, θά πρέπει νά εἶναι καταρτισμένοι. Νά ξέρουν νά ποιμαίνουν, νά μποροῦν νά διδάξουν, νά κατηχήσουν καί νά ἀγαποῦν τήν λειτουργική ζωή.

Θά πρέπει νά γίνει καλή ἐπιλογή καί σέ καμμιά περίπτωση δέν θά παραβιασθοῦν τά κριτήρια πού βάζουν οἰ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν Ἱερωσύνη. Ἀνάξιοι κληρικοί, ὄχι μόνο Ἱεραποστολή δέν κάνουν, ἀντίθετα κάνουν ζημιά.

Ἐπί πλέον οἱ ἱερεῖς τῆς Ἱεραποστολῆς χρειάζονται κατάρτιση. Μαζί μέ τήν εὐσέβεια καί τόν κατά Θεόν ζῆλο χρειάζονται ἐκπαίδευση μέσα ἀπό Ἱερατικό Σεμινάριο. Νά διδαχθοῦν τήν Ἁγία Γραφή, τά Δόγματα τῆς Πίστεως, τήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία καί Πατρολογία, τήν Ποιμαντική, Κατηχητική, Λειτουργική, Ὁμιλητική, τήν διαφορά μέ τίς χριστιανικές αἰρέσεις κ.ἅ.

Κυρίως χρειάζονται ἔμπνευση, ὅραμα καί ζῆλο, ἀπό τήν δισχιλιετή ἐμπειρία τῶν Ἁγίων Πατέρων-Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας μας καί τά ζωντανά ἱερατικά παραδείγματα πού θά ἔχουν μπροστά τους.

Γ΄. Οἱ ἡρωϊκοί Ἱερεῖς τῆς Μπουκόμπας τῆς Τανζανίας

Ὀνομάζω ἡρωϊκούς τούς 36 Ἱερεῖς τῆς Μπουκόμπας, γιατί αὐτοί κράτησαν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σέ περίοδο μεγάλης δοκιμασίας καί ἐγκατάλειψης, ὅταν ἐπί 10 χρόνια δέν ἔπαιρναν κανένα μισθό καί ἀναγκάζονταν νά στραφοῦν σέ ἄλλες ἐργασίες γιά νά ζήσουν τίς πολύτεκνες οἰκογένειές τους.

Σέ συνάντηση μέ τίς πρεσβυτέρες, ἔχυσαν μαῦρο δάκρυ, διεκτραγωδώντας τό τί πέρασαν ὅλα αὐτά τά χρόνια τῆς ἐγκατάλειψης τῆς Ἐπισκοπῆς. Δέν εἶχαν καμμιά ὑπόληψη ἀπό τούς λαϊκούς μέσα στήν Ἐνορία καί κυριολεκτικά οἱ ἱερεῖς ἰσοπεδώθηκαν. Εἶχαν καί τήν κοροϊδία τῶν ἐτεροδόξων πού τούς κορόϊδευαν γιά τήν φτώχεια τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ὀνομάζω ἡρωϊκούς τούς 36 Ἱερεῖς τῆς Μπουκόμπας, γιατί οἱ 36 Ἱερεῖς πρέπει νά ἐξυπηρετήσουν ἱερατικά 190 Ἐνορίες. Δηλαδή σέ 1 Ἱερέα ἀναλογοῦν 6 Ἐνορίες. Πολλοί Ἱερεῖς ἔχουν 4, 5 καί 10 Ἐνορίες.

Ἡ Ἐπισκοπή δηλ. εἶναι ἀποίμαντη, ἀφοῦ δέν ἔχει Ἱερεῖς.

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς παρουσίας μας στήν Μπουκόμπα, ἐντολῇ τοῦ Μακ. Πατριάρχου μας κ. Θεοδώρου, ἐξασφαλίσαμε στούς Ἱερεῖς μας μηνιαῖο μισθό, μέ τήν γενναία χορηγία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου. Δώσαμε σ’ ὅλους τούς Ἱερεῖς ἀπό μία Μοτοσυκλέτα (πίκι-πίκι) καί ἀναλάβαμε τίς σπουδές τῶν παιδιῶν τους στά δύο Γυμνάσια τῆς Ἐπισκοπῆς καθώς καί στίς Ἀνώτερες Σχολές.

Γιά τήν κατάρτιση τους ὀργανώσαμε 15νθήμερο Σεμινάριο τόν Φεβρουάριο στό Κασίκιζι καί 3ήμερη Ἱερατική Σύναξη στήν Μπουκόμπα μετά τό Πάσχα.

Βάλαμε στόχο καί ἔχουμε ἐπισκεφθεῖ ὅλους τούς Ἱερεῖς στίς Ἐνορίες τους καί τούς ἔχουμε στηρίξει πολλαπλῶς.

Δ΄. Ἱδρυση Ἱερατικῆς Σχολῆς

Ἡ ἵδρυση τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς εἶναι ὁ ἑπόμενος στόχος μας, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί Ἀρχιποιμένος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀφιερωμένη στόν ἱδρυτή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀφρικῆς «ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΜΑΡΚΟ», τοῦ ὁποίου ζητᾶμε καί τίς εὐχές.

Ἡ φοίτηση θά εἶναι διετής καί οἰ Ἱεροσπουδαστές, 20 σέ κάθε ἔτος, θά εἶναι οἰκότροφοι, μέ καθημερινό λειτουργικό πρόγραμμα. Θά γίνεται λειτουργική πρακτική στό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, κατηχητική πρακτική σέ γειτονικές Ἐνορίες καί πρακτική γεωπονία μέ τήν καλλιέργεια τῆς φάρμας στό Μπούζι, γιά τήν προμήθεια τῶν ἀπαραίτητων πρός διατροφή.

Ἕδρα θά ἔχει τήν Μπουκόμπα, δίπλα στό Ἐπισκοπεῖο γιά νά μποροῦμε νά παρακολουθοῦμε προσωπικά τήν ἐκπαίδευση τῶν μελλοντικῶν Ἱερέων μας. Θά τούς ἐκπαιδεύουμε μέ ὑπευθυνότητα, σκοπεύοντας νά βγάλουμε καλούς ποιμένες-Ἱεραποστόλους τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Πρός τό παρόν ἡ νέα Ἱερατική Σχολή θά στεγασθεῖ στό ἰσόγειο τοῦ Ἐπισκοπείου. Γιά τήν ἄμεση καί καλύτερη λειτουργία τῆς Σχολῆς ξεκίνησε ἡ διαμόρφωση τῶν χώρων κουζίνας, τραπεζαρίας καί τουαλετῶν, προϋπολογισμοῦ 10.000 ευρω. Τά ἔξοδα λειτουγίας τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς προβλέπονται γιά φέτος 2021-2022 γιά κάθε μῆνα στίς 2.000 ευρώ.

Ἡ Ἱερά Ἐπισκοπή Μπουκόμπας προγραμματίζει, σύν Θεῶ, μέ τίς εὐχές τοῦ Μακ. Πατιράρχου μας κ. Θεοδώρου, νά ἀνεγείρει τό νέο κτίριο τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἐπισκοπείου τῆς Μπουκόμπας. Ὁ προϋπολογισμός τῆς ἀνέγερσης τῆς νέας Ἱερατικῆς Σχολῆς ἀνέρχεται στίς 100.000 €.

Ε΄. Ἔκκληση

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ, ἀδελφοί, φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς,

Οἱ ἀνάγκες στίς Ἱεραποστολές εἶναι μεγάλες. Τίς ἱεραρχοῦμε καί ἔτσι προχωρᾶμε στίς πιό ἀπαραίτητες καί βασικές. Ἡ πρώτη καί μεγαλύτερη ἀνάγκη στήν Ἱεραποστολή εἶναι ἡ παρουσία καταρτισμέων Ἱερέων. Χωρίς Ἱερεῖς δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία καί Ἱεραποστολή!

Βοηθῆστε μας, γιά νά βοηθήσουμε τούς φτωχούς ἱερεῖς μας. Βοηθῆστε μας νά καταρτίσουμε ἄξιους Ἱερεῖς-Ἱεραποστόλους στήν Ἱερατική Σχολή. Βοηθῆστε μας νά χτίσουμε τήν νέα Ἱερατική Σχολή στήν Μπουκόμπα.

Μέ ἕναν ἄξιο λειτουργό-ἱερέα τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας στήν Ἱεραποστολή, θά προσφέρουμε καί τό φαγητό γιά τόν πεινασμένο καί τό φάρμακο γιά τόν ἄρρωστο, ἀφοῦ στήν Ἐκκλησία μας χορταίνουν καί γιατρεύονται οἱ ψυχές καί τά σώματα!

Κλείνοντας, θέλω νά εὐχαριστήσω ἐγκάρδια τήν Ἀδελφότητα Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, πού ἀπό τήν πρώτη μου ἐπίσκεψη μέ ἀγκάλιασε καί στηρίζει ἀδιαλείπτως τό ἱεραποστολικό ἔργο πού κάνουμε στήν Τανζανία, πέριξ τῆς λίμνης Βικτωρίας.

π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης
Πατριαρχικός Επίτροπος

Δείτε περισσότερα

Ένας ακόμα τόπος μαρτυρίου

«Μετά τη σφαγή 17 αμάχων από την CODECO στο Djugu, τρομοκράτες της ADF σκότωσαν ανελέητα με τη σειρά τους 11 Κονγκολέζους στο

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων