Το Ιεραποστολικό Κλιμάκιο Αρούσας

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ δική σας διαρκὴ συμπαράσταση, τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Κεντρικὴ Τανζανία προχωράει, παρὰ τὶς δυσκολίες ποὺ πλήττουν τὴν σύγχρονη κοινωνία, ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Εἶναι γεγονὸς ὅτι στὴν εὐρύτερη περιφέρεια τῆς Κεντρικῆς Τανζανίας δὲν ἐπηρεάστηκαν σημαντικὰ οἱ ῥυθμοὶ τῆς ζωῆς τῶν ἰθαγενῶν ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπὸ τὴν ἀπλότητα ποὺ τοὺς διακρίνει, ἀντιμετώπισαν καὶ αὐτὴ τὴν ἀπειλὴ μὲ ἡρεμία καὶ πίστη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Οἱ εὐχὲς ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητας Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς μᾶς στηρίζουν στὸ δύσκολο ἔργο μας!

Σὲ προηγούμενη ἐπικοινωνία μας σᾶς ἐνημέρωσα γιὰ τὴν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν στὸ ὑπὸ ἀνέγερση Ἱεραποστολικὸ Κέντρο στὴν πόλη τῆς Ἀρούσας. Ὁ ναὸς τῆς Παναγίας μας, ποὺ πρόκειται νὰ ἀνοικοδομηθεῖ ἐκεῖ, εὐελπιστοῦμε νὰ καταστεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς σύνολης ἱεραποστολικῆς διακονίας στὴν Κεντρικὴ Τανζανία. Ἡ προσπάθεια ἀνέγερσης τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, πρὸς τιμὴν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ξεκινᾶ δειλά-δειλὰ ἐλπίζοντας στὴ δική σας ὁλοπρόθυμη συμπαράσταση. Κατ’ αὐτὴ τὴ χρονικὴ περίοδο γίνεται προσπάθεια ὁλοκλήρωσης τῶν ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων, προκειμένου στὸ ἄμεσο μέλλον νὰ ἀρχίσει νὰ λαμβάνει σχῆμα καὶ ὑπόσταση τὸ ὅραμά μας, τὸ ὁποῖο ἐκπηγάζει ἀπὸ τὴν ἀρχοντικὴ καρδιὰ καὶ τὰ σχέδια τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου μας κ.κ. Θεοδώρου Β΄ γιὰ τὴν πόλη τῆς Ἀρούσας. Κάνω ἔκκληση στὶς φιλάνθρωπες καρδιές σας, νὰ συνδράμετε, ὅσο εἶναι ἐφικτό, σὲ αὐτὸ τὸ σημαντικὸ γιὰ τὴν Ἐπισκοπή μας ἔργο. Ἄς βάλουμε ὅλοι τὸ λιθαράκι μας, ὥστε ἠ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ ἀποκτήσει μιὰ σοβαρὴ παρουσία στὴν καρδιὰ τῆς Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς, στὴν Ἀρούσα.

Στὸν ἴδιο χῶρο σχεδιάζεται ἡ ἀνέγερση ἐκπαιδευτηρίου γιὰ τὴ διδασκαλία θεολογικῶν και τεχνικῶν μαθημάτων. Ἡ ἐκπαίδευση εἶναι πολύτιμο ἀγαθὸ καὶ κανένα παιδί δὲν πρέπει νὰ στερεῖται τοῦ δικαιώματος νὰ μετέχει στὴν παρεχόμενη σχολικὴ μόρφωση. Στὴν Κεντρικὴ Τανζανία, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἀφρική, πολλὰ παιδιὰ ἀδυνατοῦν νὰ φοιτήσουν ἔστω καὶ στὴ στοιχειώδη – βασικὴ ἐκπαίδευση. Τὰ ποσοστὰ σχολικῆς διαρροῆς αὐξάνονται διαρκῶς, διότι πολλὲς οἰκογένειες ἀδυνατοῦν νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς οἰκονομικὲς ἀπαιτήσεις τῆς ἐπὶ πληρωμῇ παρεχόμενης παιδείας. Ἔτσι, τὸ ὅραμα τῆς σχολικῆς μόρφωσης φαντάζει οὐτοπικὸ γιὰ χιλιάδες παιδιὰ στὴν Κεντρικὴ Τανζανία, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀφρική.

Μὲ τὴν βοήθεια ὅλων σας, οἱ δράσεις τῆς Ἐπισκοπῆς μας εὐελπιστοῦν νὰ ἐπεκταθοῦν καὶ στὸν ἐκπαιδευτικὸ τομέα μὲ τὴν ὀργάνωση θεολογικῶν σεμιναρίων καὶ τὴ δημιουργία ἐπαγγελματικῶν – τεχνικῶν κύκλων σπουδῶν. Ἡ θεολογικὴ κατάρτιση τοῦ κλήρου καὶ τῶν λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ἐπισκοπῆς κρίνεται ἀπαραίτητη, ὥστε ὅλοι οἱ διακονοῦντες στὴν Ἐπισκοπή μας νὰ κατέχουν τὴν ἀπαραίτητη θεολογικὴ μόρφωση.

Παράλληλα, σχεδιάζεται ἡ ἵδρυση τεχνικῆς σχολῆς μὲ σπουδὲς πρακτικῆς φύσεως, τόσο γιὰ ἀγόρια ὅσο καὶ γιὰ κορίτσια. Πληροφορική, μηχανολογία, ὑγιεινή, μαγειρικὴ, ῥαπτική, οἱκοκυρικά, εἶναι ὁρισμένα ἀπὸ τὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα ποὺ πρόκειται νὰ ἐνταχθοῦν στὸ πρόγραμμα σπουδῶν τῆς τεχνικῆς σχολῆς τοῦ Ἱεραποστολικοῦ μας Κέντρου στὴν Ἀρούσα. Μαθήματα μὲ ἄμεση ἀνταπόκριση στὶς ἀνάγκες τῆς καθημερινότητας, εὔκολα προσβάσιμη ἐκπαίδευση καὶ ἀνοιχτὴ γιὰ κάθε νέο τῆς Κεντρικῆς Τανζανίας.

Ἕνας ἐπιπλέον σημαντικὸς τομέας δράσης εἶναι οἱ μεταφράσεις λειτουργικῶν καὶ πατερικῶν κειμένων τῆς Ἐκκλησίας μας στὰ Σουαχίλι. Ἡ ὕπαρξη λειτουργικῶν καὶ πατερικῶν βιβλίων στὴ γλῶσσα τῶν ἰθαγενῶν κρίνεται ἀπαραίτητη γιὰ τὸ ξεκίνημα τῆς πορείας τους μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ ὡς στήριγμα γιὰ τὴν μετέπειτα πνευματική τους ζωή. Ἐπίσης, ἰδιαιτέρως σημαντικὴ κρίνεται ἡ ἔλλειψη λειτουργικῶν βιβλίων, ἀπαραίτητων γιὰ τὴν τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Ἡ Παρακλητική, τὰ Μηναῖα, τὸ Τριώδιο, βιβλία δεδομένα γιὰ τὴν ἐλληνορθόδοξη λειτουργικὴ πραγματικότητα, ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὶς καθημερινές μας ἀκολουθίες. Ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη μετάφρασης ὅλων τῶν λειτουργικῶν βιβλίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἐργαζόμαστε ἀπὸ τὸ πρῶτο χρονικὸ διάστημα τῆς ἐγκατάστασής μας στὴν Κεντρικὴ Τανζανία. Συστήσαμε μεταφραστικὴ ἐπιτροπή, ἀποτελούμενη ἀπὸ κληρικούς, γνῶστες τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας. Ἡ ἕδρα τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς θὰ βρίσκεται στὸ Ἱεραποστολικὸ Κέντρο ποὺ δημιουργεῖται στὴν Ἀρούσα.

Γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς δράσεις, τὶς ὁποῖες σχεδιάζουμε νὰ πραγματοποιήσουμε, χρειαζόμαστε τὴν πολύτιμη βοήθειά σας! Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ παρακαλῶ τὶς φιλάνθρωπες καρδιές σας, νὰ συνδράμετε στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Πατριαρχείου μας! Ἀδιαμφισβήτητη ἀλήθεια ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι δίχως τὴν οἰκονομικὴ καὶ πνευματική σας στήριξη τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ σημαντικὰ ἔργα δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ πραγματοποιηθοῦν.

Μὲ εὐγνωμοσύνη,
† Ὁ Ἀρούσας Ἀγαθόνικος

Δείτε περισσότερα

Οι ιερείς μας στην Μπουκόμπα

«Ἐμπρός, πατέρες, ἄς ξεσηκωθοῦμε καί ἄς ἐργασθοῦμε. Ἄς ξεκινήσει ἡ Ἱεραποστολή» φώναξε ἕνας ἡλικιωμένος Ἱερεύς καί χειροκρότησαν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς πού συμμετεῖχαν

Η ιερατική καλλιέργεια στο Μαλάουι

Αγαπητοί φίλοι της Ιεραποστολής, Με τη Χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη σεπτή ευλογία του Πατριάρχου της Αγάπης, αγωνιζόμαστε να