Ἀγαπητοί φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς,

Διά τίς ἅγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων καί τό νέον ἕτος, εὐχόμεθα πᾶσαν παρά Θεού εὐλογίαν. Ὁ Κύριος νά εὐοδώνῃ τίς ἐργασίες τοῦ ὑμετέρου Συλλόγου, διά νά συνεχίζετε τήν θεάρεστον διακονίαν στηρίξεως τῶν πασχόντων ἀδελφῶν μας στην Αφρική και αλλού.

Διά τήν εὐγενικήν προσφοράν τῶν 6.850 € δι’ ἐκπαιδευτικήν υἱοθεσίαν καί βαπτίσεις, πού διαθέσατε εἰς τήν Ἱεράν ἡμῶν Μητρόπολιν διά τό ἔτος 2016, ἐκφράζομε καί πάλι θερμές εὐχαριστίες. Σᾶς διαβεβαιοῦμεν ὅτι ἡ πνευματική αὐτή «ἐπένδυσις» διά τήν μόρφωσιν τῶν Ἀφρικανῶν νέων τῆς Μητροπόλεώς μας, πού τούς δίδετε τήν εὐχέρειαν νά συνεχίζουν τίς σπουδές τους, ἔχει φέρει ἀγλαούς καρπούς, μορφωμένα παιδιά.

Ἀλλά καί οἱ βαπτίσεις τῶν Ἀφρικανῶν ἀδελφῶν μας μέ τήν ἐνίσχυσί σας ἐπιτυγχάνεται νά τελοῦνται ἀπρόσκοπτα. Κατά πρῶτον νά γίνωνται αἱ κατηχήσεις, καί κατόπιν νά τελῆται τό πρῶτον καί εἰσαγωγικόν εἰς τήν Ἁγίαν μας Ἐκκλησίαν Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος, νά «πολιτογραφοῦνται» εἰς Αὐτήν καί νά ἀποκαλοῦνται «Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί», πού ἀποτελεῖ τόν ἀνώτερον καί πιό τιμητικόν τίτλον δι΄ ἡμᾶς.

Δι’ αὐτό εὐχαριστοῦμεν ὅσους φιλοτίμως καί παρά τήν οἰκονομικήν κρίσιν πού διερχόμεθα διαθέτουν ἀπό τό ὑστέρημά των διά φιλανθρωπίαν καί κοινωνικήν ἀλληλεγγύην.

Καλό καί εὐλογημένο τό νέον ἔτος

† Ὁ Κατάνγκας Μελέτιος