Κρίνεται ὅμως ἀπαραίτητο νὰ λειτουργήσει καὶ ὀφθαλμολογικὴ μονάδα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ὀφθαλμολογικῶν παθήσεων μιὰ ποὺ δὲν εἶναι λίγα τὰ περιστατικὰ σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν παρεχόμενη ἰατροφαρμακευτικὴ κρατικὴ πρόνοια.

Ἀξιότιμε κύριε πρόεδρε και μέλη τῆς Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο ἐδὼ, στὸν τόπο αὐτὸ ποὺ βρισκόμαστε, νὰ ἀφιερώνει κανεὶς χρόνο γιὰ νὰ γράψει λίγα λόγια στοὺς ἀνθρώπους ποὺ πραγματικὰ τὸν ἀγαποῦν, ἀλλὰ καὶ ποὺ πραγματικὰ ἀγαπᾶ, ἂν καὶ ἡ ψυχὴ μας ἀναζητᾶ αὐτὴ τὴν ἐπικοινωνία μαζί σας, μὲ ὅλους ὅσους, ἀνώνυμα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, βοηθᾶτε καὶ δουλεύετε στὸν ἀμπελῶνα αὺτὸν ποὺ ὀνομάζεται Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολή, ἀγνοώντας τὸν παράγοντα «ἀπόσταση», μιὰ ποὺ γιὰ τὸν πραγματικὸ δοῦλο τοῦ Θεοῦ ὄντως δὲν ὑφίστανται οἱ ἀποστάσεις τῆς λογικῆς ἀλλὰ τοῦ Κυρίου καὶ Διοικοῦντος τὰ πὰντα στὸν σύμπαντα κόσμο. Πρέπει ὅμως κάποτε νὰ ξεχνοῦμε τὶς ὅποιες δυσκολίες καὶ νὰ ἀφήνουμε τὴν γραφίδα νὰ προχωρήσει ἀβίαστα πάνω στὶς γραμμὲς καὶ νὰ «πληροφορήσει» γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρὸς δόξαν πάντα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Μὲσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ γράμμα θἂ ἤθελα μὲ χαρὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσω ὅτι στὸ νότιο τμῆμα τῆς χώρας μας, τῆς Μαδαγασκάρης, ἔχουμε ἤδη περατώσει τὶς κτηριακὲς ἐργασίες ἑνὸς ἀκόμη πολυϊατρείου γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας στὴν περιοχὴ αὐτὴν της πόλης Toliar. Τὸ πολυἱατρεῖο τὸ ὁποῖο διαδικαστικὰ εἶναι σχεδὸν ἕτοιμο νὰ λειτουργήσει ἔχει ἐξοπλισθεῖ καταλλήλως γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση παθολογικῶν νοσημάτων, ὀδοντιατρικῆς περίθαλψης, περιστατικῶν πρώτων βοηθειῶν καὶ φαρμακευτικῆς ὑποστήριξης. Κρίνεται ὅμως ἀπαραίτητο νὰ λειτουργήσει καὶ ὀφθαλμολογικὴ μονάδα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ὀφθαλμολογικῶν παθήσεων μιὰ ποὺ δὲν εἶναι λίγα τὰ περιστατικὰ σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν παρεχόμενη ἰατροφαρμακευτικὴ κρατικὴ πρόνοια.

Τὸ κόστος τοῦ ἐξοπλισμοῦ ποὺ κρίνεται ἀπαραίτητος γιὰ τὴν δημιουργία μιᾶς τέτοιας μονάδας ἀνέρχεται στὶς 8.000 €.

Λόγῳ γενικῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἡ περάτωση τοῦ ὀφθαλμολογικοῦ κρίνεται ἀδύνατη ἀπὸ τὴν πλευρὰ μας. Κάνουμε ἔκκληση γιὰ εὕρεση δωρητῆ ὁ ὁποῖος θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήσει στὴν τελείωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου.

Εὐχόμαστε πλούσια τὴν χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλους ἐσᾶς ποὺ ἀγωνίζεσθε γιὰ τὴν ὑλικὴ στήριξη τοῦ ἔργου μας.

Ὁ Θεὸς μαζί σας. Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ,

Ὁ Μαδαγασκάρης Ἰγνάτιος