Έκκληση για βοήθεια στην Τανζανία

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἐπικοινωνῶ μαζί σας, γιὰ νὰ σᾶς καταστήσω κοινωνοὺς τῶν ἱεραποστολικῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν ἔργων ποὺ μὲ τὴ δική σας ἀγάπη πραγματοποιοῦνται στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Ἀρούσας καὶ Κεντρικῆς Τανζανίας.

Εἶμαι στὴν εὐχάριστη θέση νὰ σᾶς ἀνακοινώσω ὅτι οἱ ἐργασίες ἀνέγερσης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας μας στὴν πόλη τῆς Ἀρούσας συνεχίζονται μὲ γοργοὺς ρυθμούς, παρὰ τὶς γραφειοκρατικὲς δυσκολίες ποὺ ἀνακύπτουν, τὶς ὁποίες ἡ χάρη τῆς Παναγίας μας ξεδιαλύνει, φανερώντας μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὴν εὐαρέσκειά Της γιὰ τὸ ἔργο αὐτὸ. Ὡστόσο, ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου ἀπαιτεῖ πολλὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα μὲ τὶς πενιχρὲς δυνάμεις μας δὲν μποροῦμε νὰ ἐξασφαλίσουμε. Ἔτσι, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ κρούω τὶς θύρες τῶν εὐαίσθητων ψυχῶν σας, ἀφοῦ ἡ ἀρχοντική σας ἀγάπη στηρίζει κάθε ἱεραποστολικὴ δραστηριότητα στὴν Κεντρικὴ Τανζανία.

Οἱ ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας στὴν Ἀφρικὴ δὲν τελειώνουν ποτέ. Παρ᾽ὅλα αὐτὰ προσπαθοῦμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε σὲ ὅλα τὰ αἰτήματα καὶ τὶς ἐκκλήσεις γιὰ βοἠθεια. Σὲ μιὰ χώρα ποὺ κυριαρχοῦν οἱ δεισιδαιμονίες καὶ οἱ προλήψεις, ἡ ἐπένδυση στὴ γνώση εἶναι τὸ καλύτερο μέσο γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς καλύτερου κόσμου. Μὲ τὴ συνδρομὴ τῆς Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Θεσσαλονίκης εὐάριθμοι νέοι καὶ νέες τῆς Ἐπισκοπῆς μας φοιτοῦν σὲ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς Τανζανίας μὲ ἐξαιρετικὲς ἐπιδόσεις. Παρακαλοῦμε γιὰ τὴ συνέχιση αὐτῆς τῆς σημαντικῆς βοήθειας, καὶ ἄν εἶναι δυνατὸν, καθὼς οἱ καιροὶ ποὺ διανύουμε εἶναι δύσκολοι, νὰ αὐξηθοῦν οἱ παρεχόμενες θέσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὑποτροφιῶν. Ἡ ἐκπαίδευση στὴν Τανζανία εἶναι ἐπὶ πληρωμὴ καὶ εὔκολα κανεὶς μπορεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι ἐπενδύοντας στὴ γνώση, χαρίζουμε εὐκαιρίες ζωῆς σὲ πολλὰ παιδιά, ἀναλογιζόμενοι ὅτι τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας, ἰδιαιτέρως στὰ φτωχὰ καὶ ἀπομακρυσμένα χωριά, ποὺ ἀνήκουν στὴ δικαιοδοσία τῆς Ἐπισκοπῆς μας δὲν μποροῦν νὰ καλύψουν τὰ ἔξοδα φοίτησης.

Ἐπίσης, ἡ Ἀδελφότητά σας ἐδῶ καὶ χρόνια στηρίζει τὴ λειτουργία τῆς κλινικῆς τοῦ Ἁγίου Νικολαόυ στὸ Ἱεραποστολικὸ Κέντρο τοῦ Κινταμάλι, καλύπτοντας σὲ μηνιαῖα βάση τὰ ἔξοδα ἀγορᾶς φαρμάκων καὶ τοὺς μισθοὺς τοῦ προσωπικοῦ με 2.000 ευρώ. Ἡ κλινική μας ἀποτελεῖ ἕνα μόνιμο καὶ ἀσφαλὲς καταφύγιο γιὰ χιλιάδες ἀνθρώπους, ἀφοῦ ἔχει γίνει ἰδιαίτερα γνωστὴ σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῶν φτωχῶν χωριῶν τῆς Ἰρίνγκα. Καθημερινὰ προσέρχονται σὲ αὐτὴ δεκάδες ἀσθενεῖς, μὲ τὸν ἀριθμὸ νὰ αὐξάνεται ραγδαία κατὰ τὴν περίοδο τοῦ χειμῶνα. Εἶναι πλεόν ἀπολύτως ἀναγκαία ἡ κτιριακὴ ἀναβάθμιση, μὲ τὴν προσθήκη νέων χώρων γιὰ τὴ διενέργεια ἐξειδικευμένων ἐξετάσεων, μικροβιολογικοῦ, γυναικολογικοῦ καὶ ὀφθαλμολογικοῦ τύπου, ἀφοῦ ὁ ἀπαραίτητος ἐξοπλισμὸς εἶναι διαθέσιμος μέσῳ τοῦ κοντέινερ ποὺ ἡ δικὴ σας ἀγάπη μᾶς ἀπέστειλε τὸν προηγούμενο Δεκέμβριο. Γιὰ τὴν ἀρτιότερη ἐξυπηρέτηση τῶν ἀσθενῶν, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ πρόσληψη ἐπιπλέον ἰατρικοῦ καὶ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ, ἀνεβάζοντας τὰ ἔξοδα λειτουργίας στὸ ποσὸ τῶν 3000€ μηνιαίως. Παρακαλοῦμε, κατὰ τὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων σας, νὰ συνδράμετε σὲ αὐτὴ τὴν ἀνάγκη τῆς Ἐπισκοπῆς μας, ἀφουγκραζόμενοι τὴν κραυγὴ ἀγωνίας μικρῶν καὶ μεγάλων στὴν Κεντρικὴ Τανζανία γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τοῦ πολύτιμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας.

Στὶς περισσότερες Ἀφρικανικὲς χῶρες, μὲ τὰ ποικίλα προβλήματα καὶ δυσκολίες, αὐτὸ ποὺ χρειάζεσαι περισσότερο εἶναι νὰ μὴ χάνεις τὴν πίστη στὸν Θεὸ καὶ διάθεση νὰ προσφέρεις. Ἡ βεβαιότητα τῶν λόγων τοῦ Κυρίου «καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας» (Ματθ. 28:19-20) καὶ ἡ διαρκὴς ἀγάπη καὶ ὑποστήριξή σας μᾶς γεμίζουν μὲ ἐλπιδοφόρα αἰσθήματα γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου.

ρούσας γαθόνικος

Δείτε περισσότερα

Αρχιερατικό Συλλείτουργο

Στα πλαίσια εορτασμού των 60 χρόνων από την ίδρυση της Αδελφότητάς μας το 1963, θα τελεστεί αρχιερατικό συλλείτουργο την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου

60 χρόνια μετά: Εκδήλωση μνήμης Αγίων Ιεραποστόλων