Το φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία “Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής” προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση ενός ακινήτου της πλήρους κυριότητάς του και συγκεκριμένα ενός διαμερίσματος 39,18 τ.μ. 2ου ορόφου, αποτελούμενου από δύο δωμάτια και λουτρό, που βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, στην οικοδομή της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 230 κατασκευής 2002. Το διαμέρισμα διαθέτει και αποθήκη 4,45 τ.μ. στο υπόγειο της οικοδομής.

Το διαμέρισμα προσφέρεται για αστική ή επαγγελματική μίσθωση με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών από 1ης Ιανουαρίου 2019. Η κατώτερη τιμή προσφορών για το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στα 200 €, το οποίο μετά τα δύο έτη θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένους φακέλους στα γραφεία της Αδελφότητας (Μακένζυ Κινγκ 6, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη) μέχρι την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14.00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια στα γραφεία μας την παραπάνω ημέρα και ώρα, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Ως κριτήρια για την επιλογή του μισθωτή ορίζονται:

  1. Η τιμή του προσφερόμενου μισθώματος.
  2. Η διάρκεια της σύμβασης.
  3. Οι προσφερόμενες εγγυήσεις.

Σε περίπτωση που προκριθούν δύο ή περισσότερες προσφορές λόγω ταυτόσημου περιεχομένου, η επιτροπή θα ζητήσει από τους προκρινόμενους την προσκομιδή νέας έγγραφης προσφοράς μέχρι την επόμενη ημέρα την ίδια ώρα.

Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές.

Το ακίνητο αποτελεί κοινωφελή περιουσία του Ν. 4182/2013 καταλειφθείσα στην Αδελφότητα με δημόσια διαθήκη της αείμνηστης Αφροδίτης Πορλίγγη και το προϊόν της θα χρησιμοποιείται για την παροχή υποτροφιών σε Ορθόδοξους φοιτητές από τις χώρες της Ιεραποστολής.

Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μεταλλίδης