Δύο νέοι ναοί για την Κένυα

Μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικὴς Θεοδώρου τοῦ Β΄, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος, στὸ διάστημα τῶν γιορτινῶν ἡμερῶν τοῦ Δωδεκαημέρου, προχώρησε στὰ ἐγκαίνια δύο νέων ἱερῶν ναῶν σὲ δύο διαφορετικὲς περιοχές.

Πρῶτος εἶναι ὁ ἱερὸς ναὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, στὶς 28 Δεκεμβρίου 2016 στὴν πιὸ ἀπομακρυσμένη γωνιὰ τῆς Κένυας, κοντὰ στὰ σύνορα της Σομαλίας, στὸ τέρμα ἀκριβῶς τοῦ Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ, σὲ μιὰ μικρὴ ἀλλὰ δυναμικὴ ἐνορία στὸ χωριὸ Μπεκετόνι, δίπλα ἀπὸ τὴ νῆσο Λάμου. Ἡ περιοχὴ αὐτὴ πληγωμένη ἀπὸ τὰ τελευταῖα γεγονότα μὲ τοὺς Τζιχαντιστὲς καὶ τοὺς φανατικοὺς Ἰσλαμιστὲς δὲν ἦταν καθόλου προσβάσιμη. Γι’ αὐτὸ τὸ ταξίδι καὶ ἡ ἐπίσκεψη μὲ τὰ ἐγκαίνια ἀναβαλλόταν συχνὰ καὶ ἐπὶ μακρόν. Ἀλλὰ αὐτὴ τὴ φορὰ, παρ’ ὅλο ποὺ ὅλη ἡ περιοχὴ εἶναι αὐστηρὰ περικυκλωμένη ἀπὸ δυνάμεις ἀσφαλείας, ἔγιναν οἱ σχετικὲς προετοιμασίες καὶ τελικὰ πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπίσκεψη κάτω ἀπὸ δρακόντεια μέτρα ἀσφαλείας.

Ἀπὸ τὴν Πατριαρχικὴ Σχολὴ «Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ὁ Γ΄» μέχρι τὸν τελικὸ προορισμὸ χρειάστηκαν δύο μέρες διαδρομῆς, μὲ ἐνδιάμεση διανυκτέρευση στὸ Μαλίντι. Ὁ καθένας αἰσθάνεται πολὺ μικρὸς καὶ ἀδύναμος, ὅταν μπαίνει πρῶτα ὁ ἀνθρώπινος παράγοντας καὶ περιφρονεῖται ἡ μεγάλη προστασία καὶ ἐπιστασία τοῦ ἴδιου του Θεοῦ, ὁ ὁποῖος, μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγίους καὶ Φίλους Του, κατευθύνει τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση μας, ἰδιαίτερα σ’ αὐτὲς τὶς πολὺ εἰδικὲς περιπτώσεις. Ἀκριβῶς ἐδῶ ἔρχονται στὴ σκέψη οἱ ζωντανοὶ λόγοι καὶ γιὰ τὴ δική μας τὴν περίπτωση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός». Ἔτσι ὅλα τα παράξενα καὶ ἐπιπόλαια σὲ μᾶς τῆς λίγης πίστης, συναντῶνται μ’ ἕνα θαυμάσιο τρόπο μέ τήν ἁγιότητα καί μακαριότητα τῶν Ἁγίων μας. Ἔτσι ἐπιβάλλεται πιὰ νὰ καταλάβουμε πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ πράξη αὐτὴ τῶν ἐγκαινίων στὸ ἀπόμερο αὐτὸ σημεῖο τῆς ὑφηλίου, ἀφοῦ μὲ τὴν τοποθέτηση τῶν ἱερῶν λειψάνων ἁγιάζεται καὶ μεταμορφώνεται ὅλη ἡ ὁρατὴ καὶ ἀόρατη φύση τοῦ Δημιουργοῦ μας Θεοῦ. Καὶ ὁπωσδήποτε τίποτε δὲ μᾶς ἐμπόδισε. Καμιὰ δύναμη εἰδωλολατρική στήν πυκνοκατοικημένη, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ μουσουλμανικὸ πληθυσμὸ, περιοχὴ δὲν μπόρεσε νὰ συντρίψει τὸ ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ σχέδιο. Ἁπλὰ ὅλο το χωριὸ μπορεῖ νὰ διαλαλεῖ διαχρονικὰ τὸ τοῦ Ἀποστόλου πάλιν Παύλου «κατηλλάγημεν τῷ Θεῶ διὰ τοῦ θανάτου αὐτοῦ» (Ρωμ. 5:10).

Καὶ ὁ δεύτερος ναὸς βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὴν περίφημη πόλη τοῦ Νακούρου μὲ τὴν ξακουστὴ λίμνη τῶν χιλιάδων φλαμίγκος καὶ τῶν ἄγριων ζώων στὴν παρακείμενη ζούγκλα. Στὴν περιοχὴ αὐτὴ ἤδη ὑπάρχουν ἐγκαινιασμένοι ναοί, ὅπως ἐκεῖνος τῆς Ἀναστάσεως, τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου κ.ἅ. Σύντομα θὰ ἐγκαινιασθοῦν ἀκόμα δύο ναοί: τῶν Ἁγίων Γεωργίου καὶ Παρασκευῆς.

Ὁ ἐγκαινιασθείς Ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας θὰ ἐξυπηρετήσει τὶς ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς ποὺ ἀνήκουν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦσαν ἕναν πρόχειρο ναὸ ἕως πρόσφατα. Ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπισκεπτόμενος γιὰ ἀρκετὰ χρόνια το χωριὸ αὐτό, σκέφτηκε, ἀκριβῶς λόγω τῆς σπουδαιότητας ποὺ ἀποκτοῦσε μὲ δημιουργία ἰδιαίτερα νέων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων καὶ πολλῶν βιομηχανικῶν ἐπιχειρήσεων, νά καταθέσει τὸν θεμέλιο λίθο καὶ σιγὰ σιγά, μὲ τὸν ζῆλο καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸ τοῦ ἱερέα καὶ τῶν ἐνοριτῶν, ἄρχισε τὸ κτίσιμο. Ὕστερα ἀπὸ ὑπεράνθρωπες προσπάθειες ἀποπερατώθηκε μόλις πρόσφατα.

Ὁ ὀρθόδοξος αὐτὸς ναὸς εἶναι τόσο ἐντυπωσιακὸς καὶ βρίσκεται ἀκριβῶς δίπλα στὸν δρόμο. Προκαλεῖ τὸν θαυμασμὸ τῶν περαστικῶν, οἱ ὁποῖοι σταματοῦν νὰ τὸν περιεργαστοῦν καὶ μετά, μπαίνοντας μέσα, ἐντυπωσιάζονται ἀκόμα περισσότερο μὲ τὶς ὄμορφες βυζαντινὲς εἰκόνες ποὺ κοσμοῦν τὸ εἰκονοστάσι καὶ τοὺς γύρω τοίχους τοῦ ναοῦ.

Ἀκόμα, λοιπόν, δύο νέους ἱεροὺς ναοὺς ἀπέκτησε ἡ Κένυα γιὰ νὰ διαλαλοῦν διαχρονικά το χαροποιὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ ὅλο καὶ περισσότερες ψυχὲς θὰ βρίσκουν ἀνάπαυση ψυχικὴ καὶ θὰ ὁδηγοῦνται, στὸ τέλος, στὴ σωτηρία τους. Ἃς εἶναι εὐλογημένο καὶ δεδοξασμένο τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ποὺ καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ μᾶς δέχθηκε καὶ μᾶς ἔδωσε ἕνα μήνυμα ἐλπίδας καὶ αἰσιοδοξίας. Ἀμήν!

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Δείτε περισσότερα

Η Ορθοδοξία στην Κολομβία

Καλεσμένος ομιλητής ήταν ο Επίσκοπος Άσσου κ. Τιμόθεος, βοηθός επίσκοπος της Μητρόπολης Μεξικού για την Κολομβία και τη Βενεζουέλα. Ο Θεοφιλέστατος διηγήθηκε